Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län

2020-2026 

Syftet med strategin är att stärka det regionala och lokala arbetet för att förebygga och bekämpa våld och att förbättra förutsättningarna för samverkan mellan länets aktörer.

Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Åklagarmyndigheten, Region Stockholm, Stockholms Stad och Storsthlm har enats kring en strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län. Den anger mål och riktning för arbetet och är strategiskt vägledande för länets statliga myndigheter, civilsamhällesorganisationer, näringsliv och 26 kommuner. 

Vår målsättning är att vuxna och barn som utsätts för våld, oberoende av könsidentitet och sexuell läggning, ska uppmärksammas och får tillgång till samhällets skydd- och stödinsatser oavsett var i länet en bor. Vi vill även verka för att de som utövar våld få adekvat stöd och behandling för att våldet ska upphöra, samt att länets aktörer utvecklar ett våldsförebyggande arbete i syfte att våld överhuvudtaget inte ska uppstå. 

Fokus på åtgärder som gör skillnad

Vi har även förstärkt strategin med en handlingsplan som innehåller både åtaganden för våra respektive myndigheter och satsningar som är gemensamma. Vi vill dessutom uppmana länets övriga aktörer som verkar på regional och lokal nivå att bidra till att uppfylla målen, och har därför samlat ett antal tips under varje mål.  

Tillsammans når vi längre

Förhoppningen är att även andra regionala och lokala myndigheter och aktörer tar fram organisationsspecifika handlingsplaner utifrån strategins mål, baserade på egna utmaningar och förutsättningar. Verktyg och tips för att komma igång med arbetet finns under Stöd i arbetet.  

Välkomna att bidra i förändringsarbetet – tillsammans kan vi förebygga och bekämpa våldet.