Nationella och internationella styrdokument

Att arbeta mot strategins mål bidrar till att uppfylla internationella och nationella målsättningar om hållbara, trygga, jämställda och jämlika samhällen.

Globala mål

Strategin har tydligast koppling till den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Där betonas särskilt vikten av att samhällets insatser behöver inrikta sig på att förebygga våldet och dess orsaker och inte som tidigare, endast hantera våldets konsekvenser. Den har varit vägledande i framtagandet av länets strategiska målsättningar och består av fyra nationella mål:

  • Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete
  • Förbättrad upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn
  • Effektivare brottsbekämpning
  • Förbättrad kunskap och metodutveckling

Den nationella strategin är en del av den svenska jämställdhetspolitiken och har som målsättning att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Strategin är därför viktig i genomförandet av det jämställdhetspolitiska målet i Stockholms län och bidrar till en positiv utveckling i relation till det övergripande jämställdhetspolitiska målet: att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

Strategin delar även målsättningar med ett antal andra nationella och internationella styrdokument.

Vägledande nationella styrdokument:

Vägledande internationella styrdokument: