Mål 7: Myndigheter och aktörer arbetar med systematisk kunskapsutveckling

Mål 7: Systematisk kunskapsutveckling

Förutsättningar för att nå målet

 • Myndigheter och aktörer använder systematisk uppföljning och utvärdering för att utveckla sin verksamhet.

Hur går det för målet?

Välj indikator

Andel kommuner/stadsdelar som har en aktuell samlad plan för handläggarnas kompetensutveckling

Andel kommuner/stadsdelar som har en aktuell samlad plan för handläggarnas kompetensutveckling.

Socialstyrelsen har beslutat att ta bort indikatorn från Öppna jämförelser. Senaste aktuella data för indikatorn är från 2021.

 


Andel kommuner/stadsdelar som kartlagt antalet barn som utsatts för eller bevittnat våld av närstående.

Andel kommuner/stadsdelar som kartlagt antalet barn som utsatts för eller bevittnat våld av närstående.

Socialstyrelsen har beslutat att ta bort indikatorn från Öppna jämförelser. Senaste aktuella data för indikatorn är från 2021.

 


Andel kommuner/stadsdelar som kartlagt antalet vuxna som utsatts för våld av närstående.

Andel kommuner/stadsdelar som kartlagt antalet vuxna som utsatts för våld av närstående.

Socialstyrelsen har beslutat att ta bort indikatorn från Öppna jämförelser. Senaste aktuella data för indikatorn är från 2021.

 


Andel kommuner/stadsdelar som använt resultat från systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling inom våld i nära relation.

Andel kommuner/stadsdelar som använt resultat från systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling inom våld i nära relation.

Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten

Genomfört individbaserad systematisk uppföljning av målgruppens utsatthet och/eller behov Genomfört individbaserad systematisk uppföljning av verksamhetens stöd och/eller insatser till enskilda Genomfört individbaserad systematisk uppföljning av stöd och insatsers resultat för de enskilda
62%70%59%

Källa: Socialstyrelsen Öppna jämförelser - våld i nära relationer

Vi ser en stadig positiv trend uppåt gällande kommunernas användande av systematisk uppföljning. Från 2019 till 2022 har andelen kommuner som använder systematisk uppföljning fördubblats (16 procent 2019, 31 procent 2021, 36 procent 2022). I uppföljningen 2023 har Socialstyrelsen förändrat frågorna och delar nu in resultatet i tre delar vilket gör att vi inte kan ställa 2023 års data i direkt relation till data från tidigare år.

En stor andel av de svarande kommunerna/ stadsdelarna uppger att de använder systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten, främst för uppföljning av verksamhetens stöd och/eller insatser till enskilda.

 


Åtagande i handlingsplanen för systematisk kunskapsutveckling i Stockholms län​

För att uppnå målet om att myndigheter och aktörer arbetar med systematisk kunskapsutveckling har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:

 • Stödja och bidra till utbildning och kompetensutveckling i länet exempelvis genom utbildning för kursledare som ska hålla i basutbildningar med stöd av befintliga webbutbildningar och för yrkesverksamma som möter barn med funktionsnedsättning.
 • Stödja användandet av verktygen för systematisk uppföljning; våldsutövare (SUV) och våldsutsatta (SU Kvinnofrid) inom socialtjänsten.
 • Genomföra kunskapshöjande insatser och främja erfarenhetsutbyte för yrkesverksamma som möter barn i skyddat boende.
 • Genomföra kunskapshöjande insatser och främja erfarenhetsutbyte för yrkesverksamma som möter personer som utövat våld i nära relationer.
 • Implementera nya söktermer, kopplat till våld, i journalsystemet TakeCare.
 • Tillgängliggöra stödmaterial för psykosociala team inom primärvården och andra delar av hälso- och sjukvården.
 • Identifiera utvecklingsområden samt ta fram rekommenderade arbetssätt eller rutiner för arbetet med våldsutövare och våldsutsatta i länet.
 • Löpande säkerställa att nyanställda försäkringsutredare inom Försäkringskassans avdelning för sjukförsäkringen, verksamhetsområde 3 Stöd för återgång, genomgår obligatorisk utbildning i att motverka mäns våld mot kvinnor.
 • Erbjuda kompetensutvecklingsinsatser, om att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande, till alla medarbetare på Arbetsförmedlingen.

Stöd för systematisk kunskapsutveckling

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om systematisk kunskapsutveckling uppnås.

 • Utbilda och fortbilda yrkesverksamma, särskilt inom skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård kring våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning, prostitution, människohandel för sexuella ändamål och sexuellt våld oberoende av relation.
 • Arbeta med systematisk uppföljning av insatsers resultat på individ- och gruppnivå.
 • Arbeta med systematisk uppföljning av beslutade socialtjänstinsatser för våldsutsatta och våldsutövare på såväl individ- som gruppnivå oavsett om socialtjänsten själv genomför insatsen eller har lämnat över genomförandet till någon annan utförare.