Mål 7: Myndigheter och aktörer arbetar med systematisk kunskapsutveckling

Mål 7: Systematisk kunskapsutveckling

Förutsättningar för att nå målet

 • Myndigheter och aktörer använder systematisk uppföljning och utvärdering för att utveckla sin verksamhet.

Hur går det för målet?

Välj indikator

Andel kommuner/stadsdelar som har en aktuell samlad plan för handläggarnas kompetensutveckling

Andel kommuner/stadsdelar som har en aktuell samlad plan för handläggarnas kompetensutveckling.

Andelen låg jämt mellan 2019 och 2020, men har nu minskat något till 2021 från 54 procent till 47 procent. Mellan 2020 och 2021 är det samma andel kommuner som har en aktuell samlad plan för handläggarna kompetensutveckling både när de gäller de som handlägger vuxna och de som handlägger barn utsatta för våld i nära relationer. Indikatorn har utgått ur Socialstyrelsens öppna jämförelser för 2022.

 


Andel kommuner/stadsdelar som kartlagt antalet barn som utsatts för eller bevittnat våld av närstående.

Andel kommuner/stadsdelar som kartlagt antalet barn som utsatts för eller bevittnat våld av närstående.

Här ses en ökning mellan åren 2019 och 2020 från 44 procent till 49 procent. Andelen kommuner som har genomfört kartläggningar av barns utsatthet 2021 har minskat med två procentenheter till 47 procent. Indikatorn har utgått ur Socialstyrelsens öppna jämförelser för 2022.

 


Andel kommuner/stadsdelar som kartlagt antalet vuxna som utsatts för våld av närstående.

Andel kommuner/stadsdelar som kartlagt antalet vuxna som utsatts för våld av närstående.

Kommunernas kartläggningar av vuxna har minskat mellan åren 2019 och 2021, från 69 procent till 58 procent. Indikatorn har utgått ur Socialstyrelsens öppna jämförelser för 2022.

 


Andel kommuner/stadsdelar som använt resultat från systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling inom våld i nära relation.

Andel kommuner/stadsdelar som använt resultat från systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling inom våld i nära relation.

En stadig positiv trend uppåt har skett i kommunernas användande av systematisk uppföljning från 16 procent (2019) till nästan det dubbla 31 procent (2021) och 36 procent (2022).

 


Åtagande i handlingsplanen för systematisk kunskapsutveckling i Stockholms län​

För att uppnå målet om att myndigheter och aktörer arbetar med systematisk kunskapsutveckling har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:

 • Stödja och bidra till utbildning och kompetensutveckling i länet exempelvis genom utbildning för kursledare som ska hålla i basutbildningar med stöd av befintliga webbutbildningar och för yrkesverksamma som möter barn med funktionsnedsättning.
 • Stödja användandet av verktygen för systematisk uppföljning; våldsutövare (SUV) och våldsutsatta (SU Kvinnofrid) inom socialtjänsten.
 • Genomföra kunskapshöjande insatser och främja erfarenhetsutbyte för yrkesverksamma som möter barn i skyddat boende.
 • Genomföra kunskapshöjande insatser och främja erfarenhetsutbyte för yrkesverksamma som möter personer som utövat våld i nära relationer.
 • Implementera nya söktermer, kopplat till våld, i journalsystemet TakeCare.
 • Tillgängliggöra stödmaterial för psykosociala team inom primärvården och andra delar av hälso- och sjukvården.
 • Identifiera utvecklingsområden samt ta fram rekommenderade arbetssätt eller rutiner för arbetet med våldsutövare och våldsutsatta i länet.
 • Löpande säkerställa att nyanställda försäkringsutredare inom Försäkringskassans avdelning för sjukförsäkringen, verksamhetsområde 3 Stöd för återgång, genomgår obligatorisk utbildning i att motverka mäns våld mot kvinnor.
 • Erbjuda kompetensutvecklingsinsatser, om att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande, till alla medarbetare på Arbetsförmedlingen.

Stöd för systematisk kunskapsutveckling

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om systematisk kunskapsutveckling uppnås.

 • Utbilda och fortbilda yrkesverksamma, särskilt inom skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård kring våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning, prostitution, människohandel för sexuella ändamål och sexuellt våld oberoende av relation.
 • Arbeta med systematisk uppföljning av insatsers resultat på individ- och gruppnivå.
 • Arbeta med systematisk uppföljning av beslutade socialtjänstinsatser för våldsutsatta och våldsutövare på såväl individ- som gruppnivå oavsett om socialtjänsten själv genomför insatsen eller har lämnat över genomförandet till någon annan utförare.