Huvudsakligt sidinnehåll

Mål 4: Våldsutsatta vuxna och barn har tillgång till insatser utifrån sina behov

Mål 4: Skydda och stödja

Förutsättningar för att nå målet

 • Myndigheter har kunskap, metoder och arbetssätt för att erbjuda insatser till våldsutsatta som överensstämmer med deras behov.
 • Myndigheter och aktörer samverkar kring insatser för våldsutsatta.
 • Det finns målgruppsanpassad information om hjälp, stöd, skydd och behandling för våldsutsatta.

Hur går det för målet?

Välj indikator

Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten erbjuder skyddat boende med biståndsbeslut till våldsutsatta vuxna – kvinnor och män.

Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten erbjuder skyddat boende med biståndsbeslut till våldsutsatta vuxna – kvinnor och män.

Data för indikatorn är från 2019 och visar på att 94 procent av kommunerna i länet som besvarade frågan i Socialstyrelsens öppna jämförelser erbjöd skyddat boende med biståndsbeslut. Socialstyrelsen har senare valt att inte följa denna indikator och en ny källa behöver säkerställas om vi fortsatt vill följa utvecklingen vad gäller kommuners arbete med skyddat boende till våldsutsatta vuxna.

 


Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten har en aktuell skriftlig rutin för hur handläggaren ska säkra skolgången för barn i skyddat boende.

Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten har en aktuell skriftlig rutin för hur handläggaren ska säkra skolgången för barn i skyddat boende.

Rutin för skolgång för barn i skyddat boende
Graf som visar hur många som har en rutin för skolgång för barn i skyddat boende.
Källa: Socialstyrelsen öppna jämförelser

Över en treårsperiod har andelen kommuner/stadsdelar som har en skriftlig rutin varierat, men är nu i återigen tillbaka på samma nivå som 2019 (cirka en tredjedel) efter en tillfällig nedgång under 2020. Socialstyrelsen har senare valt att inte följa denna indikator och en ny källa behöver säkerställas om vi fortsatt vill följa utvecklingen vad gäller kommuners arbete med att säkra skolgången för barn i skyddat boende.

 


Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänstens verksamhetsområde våld i nära relationer har aktuella skriftliga överenskommelser om samverkan i enskilda ärenden med externa aktörer.

Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänstens verksamhetsområde våld i nära relationer har aktuella skriftliga överenskommelser om samverkan i enskilda ärenden med externa aktörer.

Andel kommuner/stadsdelar som har en skriftlig överenskommelse med någon av de definierade externa aktörerna har ökat succesivt från 2019 till 2021. Tyvärr har vi inte tillgång till aktuella siffror för 2022. Däremot kan vi se att två kommuner har överenskommelse om samverkan med alla de definierade externa aktörerna. Av de externa aktörerna är det flest kommuner/stadsdelar som har överenskommelse med kvinnojourer följt av polisen. Under handlingsplansperioden kan vi se en minskning med två kommuner/stadsdelar gällande överenskommelser med kvinnojourer och en ökning med tre kommuner/stadsdelar som har en överenskommelse med polisen.

Fotnot: Med extern aktör menas någon av följande: Primärvård, akutmottagning, vuxenpsykiatri, ungdomsmottagningar, polisen eller kvinnojour.

 


Andel kommuner som har uppgett att de erbjuder stöd och hjälp till våldsutsatta

Andel kommuner som har uppgett att de erbjuder stöd och hjälp till våldsutsatta

Våld i nära relationer

Samtliga kommuner i länet erbjuder stöd till såväl barn som vuxna utsatta för våld i nära relationer, antingen i egen regi eller i samverkan. När det gäller stöd i egen regi ger samtliga kommuner stöd till vuxna medan 81 procent av länets kommuner väljer att ge stöd till barn i egen regi och övriga enbart i samverkan.

Sexuellt våld oberoende relation

Samtliga kommuner i länet erbjuder stöd till barn utsatta för sexuellt våld oberoende av relation, antingen i egen regi eller i samverkan. När det gäller stöd i egen regi ger 38 procent av kommunerna stöd till barn och 35 procent till vuxna. Inga kommuner erbjuder stöd till vuxna i samverkan.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Samtliga kommuner i länet erbjuder stöd till barn och vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, antingen i egen regi eller i samverkan. När det gäller stöd i egen regi ger 77 procent av kommunerna stöd till barn och 81 procent av kommunerna stöd till vuxna.

Prostitution

Samtliga kommuner i länet uppger att de erbjuder stöd till barn utsatta för sexuell exploatering, antingen i egen regi eller i samverkan. Majoriteten av stödet till barn ges i samverkan. När det gäller vuxna uppger 73 procent av kommunerna att de ger stöd till personer i prostitution och majoriteten av kommunerna ger detta stöd i samverkan.

Människohandel för sexuella ändamål

Samtliga kommuner i länet uppger att de erbjuder stöd till barn utsatta för människohandel för sexuella ändamål, antingen i egen regi eller i samverkan. 81 procent uppger att de ger stöd till vuxna utsatta för människohandel för sexuella ändamål, varav majoriteten av stödet ges i samverkan.

 


Åtagande i handlingsplanen för att skydda och stödja i Stockholms län​​

För att uppnå målet om att våldsutsatta vuxna och barn ska ha tillgång till insatser utifrån sina behov har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:

 • Verka för att personer som har sex mot ersättning eller skadar sig med sex har tillgång till adekvat stöd och behandling.
 • Ta fram och sprida en digital vägledning för yrkesverksamma med kontaktvägar till olika aktörers stöd och insatser i syfte att främja extern samverkan.
 • Sprida det digitala verktyget ”Infogeneratorn” för att tillgängliggöra information på olika språk till våldsutsatta.
 • Genomföra informationskampanjen ”Aldrig igen” i Stockholms stad i syfte att fler ur målgruppen ska söka stöd och hjälp för sin våldsutsatthet samt undersöka förutsättningarna för en liknande regional kampanj.
 • Ta fram en förnyad kommunikationsstrategi för att sprida information om polisens verksamhet i syfte att öka anmälningsbenägenheten och minska mörkertalen (exempelvis genom kampanjen ”Kom till oss”).
 • Genomföra informationskampanjer för att motverka tvångsäktenskap och hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Följa regionalt vårdprogram för våld i nära relation relaterat till olika delar av hälso- och sjukvårdens uppdrag.
 • Följa regional plan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter med särskild inriktning på riskutsatta grupper.

Stöd för att skydda och stödja​

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om att skydda och stödja uppnås.

 • Tillämpa standardiserade bedömningsmetoder avseende våldsutsatta inom samtliga relevanta verksamheter.
 • Erbjud anpassat skydd och stöd för våldsutsatta som är i särskilt sårbara situationer på grund av exempelvis ålder, missbruk, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, utländsk bakgrund och närståendes värderingar kring självbestämmanderätt över sexualitet och relationer.
 • Samverka strukturerat i enskilda ärenden mellan socialtjänst och polis samt andra aktörer.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.