Mål 5: Rättsvårdande myndigheter håller god kvalitet i utredningar och i rättsprocesser

Mål 5: Effektiv brottsbekämpning

Förutsättningar för att nå målet

  • Rättsvårdande myndigheter har ändamålsenlig kunskap, metoder och arbetssätt.
  • Myndigheter och aktörer samverkar i brottsutredningar.

Hur går det för målet?

Välj indikator

Andel handlagda brott av grov fridskränkning som lett till personuppklaring per år.

Andel handlagda brott av grov fridskränkning som lett till personuppklaring per år.

Grov fridskränkning

Graf över grov fridskränkning 2019 till 2021

Vid grov fridskränkning är personuppklaringen högst för kvinnor över 18 år med 22 procent för 2021. En mindre uppgång har skett för personuppklaring för utsatta män mellan 2019 och 2021, från fyra till åtta procent. Gruppen flickor ligger på samma nivå av personuppklaring under 2019 till 2021 (8 procent) medan personuppklaringen för pojkar minskat med två procentenheter från åtta till sex procent under samma period.

 


Andel handlagda brott av grov kvinnofridskränkning som lett till personuppklaring per år.

Andel handlagda brott av grov kvinnofridskränkning som lett till personuppklaring per år.

Brottstyp201920202021
Grov kvinnofridskränkning9%14%13%

En ökning av andel handlagda brott som lett till personuppklaring kan ses mellan 2019 och 2020. Under 2021 har andelen minskat med en procentenhet och på grund av avrundning är minskningen mindre i faktiska tal, 0,4 procentenheter. Resultatet ligger dock under medianen i riket för hela perioden.

 


Andel handlagda misshandelsbrott i nära relationer som lett till personuppklaring per år

Andel handlagda misshandelsbrott i nära relationer som lett till personuppklaring per år

Misshandel - Närstående genom parrelation

Graf över misshandel - närstående genom parrelation 2019 till 2021

Andelen personuppklarade misshandelsbrott i nära relationer ligger på liknade nivåer med en svag nedåtgående trend mellan åren 2019– 2021 för båda könen. Andelen ligger något under medianvärdet i riket för kvinnor och följer medianen i riket för män.

 


Andel handlagda brott av äktenskapstvång/vilseledande till äktenskapsresa som lett till personuppklaring per år.

Andel handlagda brott av äktenskapstvång/vilseledande till äktenskapsresa som lett till personuppklaring per år.

Brottstyp201920202021
Äktenskapstvång/vilseledande till äktenskapsresa3%0%8%

Tre procent av de handlagda brotten av äktenskapstvång/vilseledande till äktenskapsresa ledde till personuppklaring 2019, vilket är högre än medianen i riket. Men det handlar dock om få ärenden. 2019 handlades 31 ärenden varav ett ledde till personuppklaring, 2020 handlades 15 ärenden, inget brott till personuppklaring och 2021 handlades 13 ärenden varav en personuppklaring

 


Andel handlagda brott av könsstympning som lett till personuppklaring per år.

Andel handlagda brott av könsstympning som lett till personuppklaring per år.

Brottstyp201920202021
Könsstympning---

Under 2019–2020 har det inte skett någon personuppklaring för brottstypen könsstympning. Indikationen för 2021 ger samma resultat.

 


Andel handlagda brott av kontakt med barn i sexuellt syfte (grooming) som lett till personuppklaring per år.

Andel handlagda brott av kontakt med barn i sexuellt syfte (grooming) som lett till personuppklaring per år.

Brottstyp201920202021
Kontakt med barn i sexuellt syfte (grooming)7%5%7%

En ökning av andelen handlagda brott som lett till personuppklaring har skett mellan 2020 och 2021 och ligger i linje med medianen för riket. Antal ärenden, 60, är densamma för 2020 och 2021. Personuppklaring har ökat från 3 till 4 ärenden.

 


Andel handlagda våldtäktsbrott som lett till personuppklaring per år

Andel handlagda våldtäktsbrott som lett till personuppklaring per år.

Våldtäktsbrott

Graf över våldtäktsbrott 2019 till 2021

Andelen handlagda våldtäktsbrott som lett till personuppklaring är uppdelat utefter kön och efter ålder men visar inte relation till förövaren. En ökning av andelen handlagda brott som lett till personuppklaring har ökat med 15 procentenheter sedan 2019 för flickor och pojkar under 15 år. Gällande flickor har det ökat från 23 procent (2019) till 38 procent (2021) och för pojkar 14 procent (2019) till 29 procent (2021). En ökning i personuppklarning har även skett för kvinnor och män. För kvinnor har det ökat från 9 procent (2019) till 12 procent (2021) och för män har det ökat från 2 procent (2019) till 7 procent (2021). I samtliga grupper har det skett en ökning av personuppklaring förutom för flickor 15–17 där en minskning med 5 procentenheter skett sedan 2019 (från 15 till 10 procent). För pojkar är personuppklaringen noll för 2021, en minskning med 10 procentenheter sedan 2020.

 


Andel handlagda brott av utnyttjande av barn under 18 år genom köp av sexuell handling som lett till personuppklaring per år, samt andel handlagda brott av köp av sexuell tjänst som lett till personuppklaring per år.

Andel handlagda brott av utnyttjande av barn under 18 år genom köp av sexuell handling som lett till personuppklaring per år, samt andel handlagda brott av köp av sexuell tjänst som lett till personuppklaring per år.

Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling / köp av sexuell tjänst (vuxen)

Graf över utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling / köp av sexuell tjänst (vuxen) 2019 till 2021

Det har skett en positiv utveckling när det gäller brottet; köp av sexuell tjänst (personer över 18 år) fler än hälften av brotten har lett till personuppklaring och utvecklingen följer medianen i riket för att ligga något över medianen för 2021. För brottet utnyttjande av barn under 18 år genom köp av sexuell handling har Polisregion Stockholm haft en hög nivå på personuppklaring 2019 och fler än hälften av brotten har lett till personuppklaring under 2020, vilket var över medianen i riket. Under 2021 har en negativ utveckling skett och personuppklaringen har fallit med 50 procentenheter till 5 procent, vilket är lägre än medianvärdet i riket.

 


Andel handlagda koppleribrott som lett till personuppklaring per år.

Andel handlagda koppleribrott som lett till personuppklaring per år.

Brottstyp201920202021
Koppleri19%16%18%

För 2019 ledde 19 procent av de handlagda brotten till personuppklaring, under 2020 minskade andelen till 16 procent för att öka med 2 procentenheter till 18 procent under 2021. Personuppklaringen för samtliga år ligger i linje med medianvärdet i riket.

 


Andel handlagda brott av människohandel för sexuella ändamål som lett till personuppklaring per år.

Andel handlagda brott av människohandel för sexuella ändamål som lett till personuppklaring per år.

Fem procent av de handlagda brotten av människohandel för sexuella ändamål vuxna ledde till personuppklaring under 2019, vilket är något högre i jämförelse med medianvärdet i riket. Andelen kvarstod även 2020 och var högre än riket. Det har skett en positiv utveckling under 2021 där nio procent lett till personuppklaring för vuxna medan en negativ utveckling skett för barnärenden, från 13 procent 2020 till noll procent 2021. Procentandelen varierar stort på grund av ett lågt antal ärenden.

 


Åtagande i handlingsplanen för effektiv brottsbekämpning i Stockholms län​​

För att uppnå målet om att rättsvårdande myndigheter ska hålla god kvalitet i utredningar och i rättsprocesser har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:

  • Effektivisera brottsbekämpningen genom den särskilda satsningen på särskilt utsatta brottsoffer i syfte att intensifiera arbetet med brott i nära relation, människohandel och sexualbrott, inklusive hedersrelaterad brottslighet samt internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn.
  • Utveckla arbetssätt och intern samverkan samt nyttja metodstöd i syfte att förbättra utredningarna så att fler utredningar leder till att en misstänkt kan lagföras inom de prioriterade brottstyperna: brott i parrelation, sexualbrott, brott mot barn, hedersrelaterad brottslighet (brott mot särskilt utsatta brottsoffer).
  • Utveckla arbetssätt och nyttja befintligt metodstöd för att förbättra utredningar gällande personer dömda för brott i relation, sexualbrott och hedersrelaterad brottslighet.
  • Genomföra personutredningar av god kvalitet inom frivården.

Stöd för effektiv brottsbekämpning​

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om effektiv brottsbekämpning uppnås.

  • Utveckla samarbetsformer mellan socialtjänst, polis och andra relevanta aktörer under rättsprocessen.
  • Bedriva spaning och upprätta anmälningar avseende misstänkta köp av sexuell tjänst.
  • Samverka med branschorganisationer, till exempel hotell- och taxibranschen, i syfte att öka anmälningar om brott mot förbudet mot köp av sexuell tjänst.