Mål 5: Rättsvårdande myndigheter håller god kvalitet i utredningar och i rättsprocesser

Mål 5: Effektiv brottsbekämpning

Förutsättningar för att nå målet

  • Rättsvårdande myndigheter har ändamålsenlig kunskap, metoder och arbetssätt.
  • Myndigheter och aktörer samverkar i brottsutredningar.

Hur går det för målet?

Välj indikator

Andel handlagda brott av grov fridskränkning som lett till personuppklaring per år.

Andel handlagda brott av grov fridskränkning som lett till personuppklaring per år.

Personuppklaringen för kvinnor utsatta för grov fridskränkning har ökat till 33 procent för 2022, medan samma siffra för män ligger på 12 procent. Utvecklingen följer trenden i riket men ligger under medianen när det gäller personuppklaring för kvinnor. När det gäller personuppklaring för barn utsatta för grov fridskränkning kan ingen positiv utveckling utläsas sen mätperiodens start (2019). 8–10 procent för flickor och 6–8 procent för pojkar.

 


Andel handlagda brott av grov kvinnofridskränkning som lett till personuppklaring per år.

Andel handlagda brott av grov kvinnofridskränkning som lett till personuppklaring per år.

Brottstyp2019202020212022
Grov kvinnofridskränkning9%14%14%19%

Andelen har ökat från 9–19 procent under mätperioden vilket gör att Stockholms län närmar sig medianen i riket. Färre brott har dock handlagts mellan 2020–2022. Skillnaden ligger på ett hundratal brott vilket gör att man ska läsa ökningen med försiktighet.

 


Andel handlagda misshandelsbrott i nära relationer som lett till personuppklaring per år

Andel handlagda misshandelsbrott i nära relationer som lett till personuppklaring per år

Personuppklaringen har inte ökat eller minskat nämnvärt under mätperioden. Högst personuppklaringsprocent ses för kvinnor (15 procent), medan män har en personuppklaring på 7 procent 2022. En trend som även återfinns i riket.

 


Andel handlagda brott av äktenskapstvång/vilseledande till äktenskapsresa som lett till personuppklaring per år.

Andel handlagda brott av äktenskapstvång/vilseledande till äktenskapsresa som lett till personuppklaring per år.

I polisregion Stockholm har vi inte nått någon personuppklaring för brotten under 2022.

 


Andel handlagda brott av könsstympning som lett till personuppklaring per år.

Andel handlagda brott av könsstympning som lett till personuppklaring per år.

Det handlades 10 ärenden under 2022. Ingen personuppklaring har skett under mätperioden. Nationellt finns det endast fem ärenden som har nått personuppklaring sedan brottet instiftades 1982. Sannolikt finns det förklaringar som inte är regionala på varför personuppklaringen på detta brott är låg. Det är ett brott som kräver specialistkompetens och som handläggs mycket sällan. Få utredare och åklagare har mer än ett ärende under hela sin verksamma tid. Ofta handlar det också om mycket små barn som utsätts för könsstympning. De har inte förmåga att berätta på det sätt som krävs i rätten och målsägarens utsaga är mycket viktig.

 


Andel handlagda brott av kontakt med barn i sexuellt syfte (grooming) som lett till personuppklaring per år.

Andel handlagda brott av kontakt med barn i sexuellt syfte (grooming) som lett till personuppklaring per år.

Under 2022 har personuppklaringen nått den lägsta nivån under mätperioden. Endast tre procent av de handlagda brotten har lett till personuppklaring. Kontakt med barn i sexuellt syfte omfattar enbart de gärningar där gärningsmannen föreslår en träff i sexuellt syfte med ett barn under 15 år, varpå ärenden med barn mellan 15–17 år faller bort. Träffen kan vara både fysisk eller digital men det sexuella syftet måste vara tydligt, vilket sällan framgår och därav blir svårt att bevisa. Gärningspersonerna inom denna kategori är sällan intresserade av fysiska möten, utan föredrar att fortsätta kontakten via internet. Det vanligaste är då att de utsätter barnet för sexualbrott direkt vid den första kontakten, varpå brottsrubriceringen kontakt med barn i sexuellt syfte faller och andra fullbordade brott blir aktuella. Trots gedigen utredning inte leder till redovisning då det föreligger bevisproblem, antingen att brottet inte kan bevisas eller att vi inte kan bevisa vem som begått gärningen.

 


Andel handlagda våldtäktsbrott som lett till personuppklaring per år

Andel handlagda våldtäktsbrott som lett till personuppklaring per år.

Under mätperioden följer personuppklaringsprocenten för kvinnor utvecklingen i riket på 8–12 procent personuppklarade brott. Dock ses en nedgång om 1 procent 2022 trots att antalet brott har minskat. En nedgång som även återspeglas för personuppklaringen för män. För män har mellan 1 och 7 procent av brotten lett till personuppklaring under mätperioden. För flickor och pojkar (15–17 år) utsatta för våldtäktsbrott fluktuerar procenten under mätperioden. För flickor ligger den mellan 15–10 procent med en nedgång som håller i sig sen 2020. Personuppklaringen för pojkar ligger mellan 0–14 procent, där det varit 0 procent de senaste två åren (2021–2022). Detta trots ett ökat antal handlagda brott hos polisen.

För flickor och pojkar under 15 år återfinns en större personuppklaringsprocent som skiftar mellan 23–35 procent för flickor och 10–37 procent för pojkar. Siffrorna följer medianen i riket, dock har personuppklaringen för pojkar 2022 uppnått 37 procent och ligger därav högt över medianen i riket. Oaktsam våldtäkt är en ny brottsrubricering sen 2019. Personuppklaringen för kvinnor har fluktuerat mellan 0–5 procent. Inget brott när män varit utsatta har lett till personuppklaring. I denna brottsrubricering är det få antal ärenden. När det kommer till pojkar och flickor 15–17 år har endast ett ärende, där flickor varit utsatta, lett till personuppklaring under mätperioden.

 


Andel handlagda brott av utnyttjande av barn under 18 år genom köp av sexuell handling som lett till personuppklaring per år, samt andel handlagda brott av köp av sexuell tjänst som lett till personuppklaring per år.

Andel handlagda brott av utnyttjande av barn under 18 år genom köp av sexuell handling som lett till personuppklaring per år, samt andel handlagda brott av köp av sexuell tjänst som lett till personuppklaring per år.

Sammanställning av personuppklaringsprocent uppdelat på om brottet begåtts mot ett barn eller en vuxen.

Graf över sammanställning av personuppklaringsprocent uppdelat på om brottet begåtts mot
ett barn eller en vuxen.

Peronuppklaringsprocenten gällande köp av sexuell tjänst har en fortsatt positiv utveckling trots ett ökat antal ärenden. Trenden följer utvecklingen i riket men de två senaste åren ligger procenten något högre än medianen i riket. Nedgången för personuppklaringsprocent för köp av sexuell handling av barn 2021 ser ut att återhämta sig något 2022. Dock har antalet handlagda brott minskat vilket bör innebära att personuppklaringen ska öka något mer i jämförelse med tidigare år. Det finns ett fortsatt behov av att följa brottskoden för att se om vi kan förvänta oss en uppgående trend.

 


Andel handlagda koppleribrott som lett till personuppklaring per år.

Andel handlagda koppleribrott som lett till personuppklaring per år.

Personuppklaringen har legat mellan 16–19 procent under mätperioden. Ingen negativ eller positiv förändring kan utläsas.

 


Andel handlagda brott av människohandel för sexuella ändamål som lett till personuppklaring per år.

Andel handlagda brott av människohandel för sexuella ändamål som lett till personuppklaring per år.

Andel personuppklarade ärenden går ner till 0 procent 2022. Det är totalt få ärenden (mellan 34 och 63 stycken) under mätperioden vilket borde påverka personuppklaringen positivt, något vi inte kan se. Endast ett fåtal ärenden i regionen leder till personuppklaring under mätperioden gällande både utsatta barn och vuxna.

En sammanslagning av personuppklaringsprocent för både barn och vuxna utsatta för människohandel för sexuella ändamål.

Graf över sammanställning av personuppklaringsprocent uppdelat på om brottet begåtts mot
ett barn eller en vuxen.

 


Åtagande i handlingsplanen för effektiv brottsbekämpning i Stockholms län​​

För att uppnå målet om att rättsvårdande myndigheter ska hålla god kvalitet i utredningar och i rättsprocesser har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:

  • Effektivisera brottsbekämpningen genom den särskilda satsningen på särskilt utsatta brottsoffer i syfte att intensifiera arbetet med brott i nära relation, människohandel och sexualbrott, inklusive hedersrelaterad brottslighet samt internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn.
  • Utveckla arbetssätt och intern samverkan samt nyttja metodstöd i syfte att förbättra utredningarna så att fler utredningar leder till att en misstänkt kan lagföras inom de prioriterade brottstyperna: brott i parrelation, sexualbrott, brott mot barn, hedersrelaterad brottslighet (brott mot särskilt utsatta brottsoffer).
  • Utveckla arbetssätt och nyttja befintligt metodstöd för att förbättra utredningar gällande personer dömda för brott i relation, sexualbrott och hedersrelaterad brottslighet.
  • Genomföra personutredningar av god kvalitet inom frivården.

Stöd för effektiv brottsbekämpning​

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om effektiv brottsbekämpning uppnås.

  • Utveckla samarbetsformer mellan socialtjänst, polis och andra relevanta aktörer under rättsprocessen.
  • Bedriva spaning och upprätta anmälningar avseende misstänkta köp av sexuell tjänst.
  • Samverka med branschorganisationer, till exempel hotell- och taxibranschen, i syfte att öka anmälningar om brott mot förbudet mot köp av sexuell tjänst.