Mål 2: Våldsutövare har tillgång till återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov

Mål 2: Förebygga återfall

Förutsättningar för att nå målet

 • Myndigheter har kunskap, metoder och arbetssätt för att erbjuda insatser till våldsutövare som överensstämmer med deras behov.
 • Myndigheter och aktörer samverkar kring återfallsförebyggande insatser.
 • Det finns målgruppsanpassad information om hjälp, stöd och behandling för våldsutövare.

Hur går det för målet?

Välj indikator

Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten erbjuder stödsamtal med biståndsbeslut till våldsutövare.

Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten erbjuder stödsamtal med biståndsbeslut till våldsutövare.

80 procent av länets kommuner/stadsdelar som svarat på enkäten uppger 2023 att de erbjuder stödsamtal till våldsutövare, både män och kvinnor. Utvecklingen har stadigt ökat sedan 2019 då andelen låg på cirka 60 procent. Utvecklingen följer utvecklingen i riket men ligger något under medianen i riket 2023.

 


Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten erbjuder stödsamtal utan biståndsbeslut till våldsutövare.

Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten erbjuder stödsamtal utan biståndsbeslut till våldsutövare.

70 procent av svarande kommuner uppger att de erbjuder stödsamtal utan biståndsbeslut till män och kvinnor. Ingen könsskillnad kan utläsas. Andelen är lägre än de kommuner som ger stödsamtal med biståndsbeslut. Det har skett en utveckling från 2019 då 56 procent uppgav att de gav stödsamtal utan biståndsbeslut. Detta är en utveckling som följer medianen i riket. Dock är utvecklingen i Stockholms län mer positiv än i riket för 2023.

 


Andel kommuner som har aktuell information på kommunens webbplats om vilket stöd och hjälp som erbjuds av kommunen till våldsutövare.

Andel kommuner som har aktuell information på kommunens webbplats om vilket stöd och hjälp som erbjuds av kommunen till våldsutövare.

2023 kan vi inte följa denna indikator då metoden för insamling av data förändrades vilket medfört att vi saknar data för indikatorn.

 


Antal stödsökande från Stockholms län till telefonlinjen Välj att sluta.

Antal stödsökande från Stockholms län till telefonlinjen Välj att sluta.

Under 2023 tog telefonlinjen emot 119 samtal från personer i Stockholms län som utövat våld i nära relation. Det är en ökning med 45 procent från 2022.

 


Antal påbörjade, pågående samt antal fullföljda behandlingsprogram (inom Kriminalvården).

Antal påbörjade, pågående samt antal fullföljda behandlingsprogram (inom Kriminalvården).

Antal behandlingsprogram rörande våld i när relationer20192020202120222023
Fullföljda31215211094
Påbörjade39727433141
Pågående  44316452

Källa: Kriminalvården

Kriminalvårdens arbete fortsätter i en positiv utveckling gällande påbörjade behandlingsprogram som mer än fyrdubblats mellan 2022– 2023 (33–141). Antal pågående och fullföljda behandlingsprogram hade däremot minskat något 2023 till 52 respektive 94. Den stora ökningen gällande påbörjade program kan till stor del förklaras av att väldigt många behandlingsprogram fullföljdes under 2022, vilket frigjorde behandlare. Minskningen av antal fullföljda och antal pågående program 2023 kan till viss del förklaras av att Kriminalvården under 2022 kunde påbörja betydligt färre behandlingsprogram än tidigare på grund av personalbrist och personalrörlighet inom behandlingsverksamheten.

 


Åtagande i handlingsplanen för att förebygga återfall i Stockholms län

För att uppnå målet om att våldsutövare ska ha tillgång till återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:

 • Utveckla samverkan gällande kontaktförbud där fokus ska vara på förbudspersonen.
 • Stötta införande av effektiva återfallsförebyggande metoder, arbetssätt och kunskapsstöd i kommunala verksamheter.
 • Sprida information om stödlinjer till våldsutövare som exempelvis Välj att sluta.
 • Stödja och bidra till samarbetet kring det återfallsförebyggande arbetet på lokal och regional nivå, exempelvis genom KAST och det regionala nätverket Navis.
 • Förbättra samverkan kring våldsutövare mellan Polisen, kommunernas socialtjänst, Kriminalvården och Region Stockholm med särskilt fokus på informationsdelning och sekretessbrytande bestämmelser, med utgångspunkt i framtagna beprövade arbetssätt i landet.
 • Förbättra samverkan mellan Frivården och kommunernas socialtjänst, avseende våldsutövare, i syfte att förebygga återfall i brott.
 • Påbörja och genomföra behandlingsprogram mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexualbrott.

Stöd för att förebygga återfall

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om att förebygga återfall uppnås.

 • Tillämpa standardiserade bedömningsmetoder avseende våldsutövare inom samtliga relevanta verksamheter.
 • Tidiga insatser för våldsutövare, inklusive tillfälligt boende, motiverande samtal och riktade behandlingsinsatser för att minska konsekvenserna av våldet för utsatta kvinnor och barn.
 • Implementera partnerkontakt för att värna om den våldsutsatta och hens eventuella barns säkerhet under den tid våldsutövaren går i behandling.
 • Strukturerad samverkan i enskilda ärenden mellan socialtjänst och polis samt andra aktörer.