Huvudsakligt sidinnehåll

Mål 2: Våldsutövare har tillgång till återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov

Mål 2: Förebygga återfall

Förutsättningar för att nå målet

 • Myndigheter har kunskap, metoder och arbetssätt för att erbjuda insatser till våldsutövare som överensstämmer med deras behov.
 • Myndigheter och aktörer samverkar kring återfallsförebyggande insatser.
 • Det finns målgruppsanpassad information om hjälp, stöd och behandling för våldsutövare.

Hur går det för målet?

Välj indikator

Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten erbjuder stödsamtal med biståndsbeslut till våldsutövare.

Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten erbjuder stödsamtal med biståndsbeslut till våldsutövare.

Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten erbjuder stödsamtal med och utan biståndsbeslut till våldsutövare.
Graf över andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten erbjuder stödsamtal med och utan biståndsbeslut till våldsutövare

Cirka 80 procent av länets 26 kommuner och 13 stadsdelar uppger 2022 att de ger stödsamtal efter biståndsbeslut till våldsutövare. Detta är en ökning med tio procentenheter sedan förra året. De kommuner/stadsdelar som gav stödsamtal ger det i något högre utsträckning till kvinnor än män när det rör stödsamtal med biståndsbeslut och i något högre utsträckning till män än kvinnor när det ges utan beslut. Resultatet följer medianen i riket.

 


Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten erbjuder stödsamtal utan biståndsbeslut till våldsutövare.

Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten erbjuder stödsamtal utan biståndsbeslut till våldsutövare.

Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten erbjuder stödsamtal med och utan biståndsbeslut till våldsutövare.
Graf över andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten erbjuder stödsamtal med och utan biståndsbeslut till våldsutövare

Över 74 procent av kommunerna/stadsdelarna uppger att de ger stödsamtal utan biståndsbeslut till våldsutövare. Detta är en ökning från 2021 då andelen var 64 procent. Utvecklingen tyder på en positiv trend sedan 2019 och länet följer medianen i riket.

 


Andel kommuner som har aktuell information på kommunens webbplats om vilket stöd och hjälp som erbjuds av kommunen till våldsutövare.

Andel kommuner som har aktuell information på kommunens webbplats om vilket stöd och hjälp som erbjuds av kommunen till våldsutövare.

2022 kan vi inte följa denna indikator utifrån att metoden för insamling av data förändrades vilket medfört att vi saknar uppföljande data för indikatorn.

 


Antal stödsökande till Välj att sluta från Stockholms län.

Antal stödsökande till Välj att sluta från Stockholms län.

Från Stockholms län kontaktade 82 personer som utövat våld telefonlinjen Välj att sluta under 2022. Det är en ökning från 52 ärenden under 2021.

 


Antal påbörjade, pågående samt antal fullföljda behandlingsprogram (inom Kriminalvården).

Antal påbörjade, pågående samt antal fullföljda behandlingsprogram (inom Kriminalvården).

Antal behandlingsprogram rörande våld i när relationer2019202020212022
Fullföljda312152110
Påbörjade39727433
Pågående  443164

Källa: Kriminalvården

Kriminalvårdens arbete fortsätter med en positiv trend gällande pågående och fullföljda behandlingsprogram som mer än dubblerats mellan 2021–2022 medan antal påbörjade behandlingsprogram minskat under samma period. En anledning till det är att kriminalvården har personalbrist inom behandlingsverksamheten och därmed inte kan erbjuda behandling i den utsträckning som efterfrågas.

 


Åtagande i handlingsplanen för att förebygga återfall i Stockholms län

För att uppnå målet om att våldsutövare ska ha tillgång till återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:

 • Verka för ökad samverkan mellan frivården och kommunernas socialtjänst för att samordna insatser till våldsutövare i syfte att förebygga återfall i brott.
 • Fler våldsutövare erbjuds och genomför behandlingsprogram mot våld inom Kriminalvården.
 • Fortsätta sprida stödlinjen ”Välj att sluta” i syfte att fler ur målgruppen ska söka stöd och behandling för sin våldsproblematik.
 • Genomföra konferenser med fokus på våldsutövande, i syfte att sprida kunskap om aktuell forskning och behandlingsmetoder för samtliga åldersgrupper till yrkesverksamma.
 • Hälso- och sjukvården identifierar på lokal nivå de behandlingsinsatser som finns (t.ex. relationsvåldsteam, telefonlinje för våldsutövare).
 • Ta fram och sprida metoder för att motivera våldsutövare till att ta emot stöd och behandling.

Stöd för att förebygga återfall

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om att förebygga återfall uppnås.

 • Tillämpa standardiserade bedömningsmetoder avseende våldsutövare inom samtliga relevanta verksamheter.
 • Tidiga insatser för våldsutövare, inklusive tillfälligt boende, motiverande samtal och riktade behandlingsinsatser för att minska konsekvenserna av våldet för utsatta kvinnor och barn.
 • Implementera partnerkontakt för att värna om den våldsutsatta och hens eventuella barns säkerhet under den tid våldsutövaren går i behandling.
 • Strukturerad samverkan i enskilda ärenden mellan socialtjänst och polis samt andra aktörer.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.