Viktiga perspektiv

I arbetet med strategin har ett antal viktiga perspektiv varit vägledande. Att ha med dessa i arbetet bidrar till att öka förståelsen kring olika behov, vilket ökar möjligheten till mer träffsäkra insatser. Perspektiven behöver finnas med i alla beslut, på alla nivåer och i alla steg och de får inte bli separata frågor utan ska vara en central del i planering, genomförande och uppföljning.

Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv

Arbetet mot våld ska utgå ifrån att vuxna och barn oberoende könsidentitet och sexuell läggning ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet och makt att forma samhället och sitt eget liv. Jämlikhet innebär att alla människor är födda fria och med lika värde och rättigheter.

Barnrättsperspektivet och principen om barnets bästa

Arbetet mot våld ska utgå från principen om barnets bästa som bland annat förutsätter barnets rätt att komma till tals och få sina synpunkter beaktade. Barn ska inte behandlas som bihang till vårdnadshavare utan som rättighetsbärare.

Intersektionalitet

Intersektionalitet används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra. En enskild maktordning kan inte förstås oberoende av andra. Intersektionalitet kan användas som analysredskap för att synliggöra hur särskilda satsningar till vissa målgrupper inte tar hänsyn till att personer kan tillhöra flera målgrupper samtidigt och ha behov som kräver en kombinerad insats.