Mål 8: Myndigheter och aktörer använder metoder och insatser som vilar på evidens och/eller på beprövad erfarenhet

Mål 8: Kunskap och forskning

Förutsättningar för att nå målet

  • Myndigheter och aktörer arbetar utifrån bästa tillgängliga kunskap.
  • Myndigheter kvalitetssäkrar sina metoder och arbetssätt med stöd av forskning.

Hur går det för målet?

Välj indikator

Andel enheter inom kommunen/stadsdelen som använder standardiserade bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna.

Andel enheter inom kommunen/stadsdelen som använder standardiserade bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna.

2019202020212022
70%72%70%74%

70 procent av kommunerna/stadsdelarna i länet använder FREDA- kortfrågor inom socialtjänstens verksamhetsområden. Andelen har marginella skiftningar mellan åren 2019 och 2021, för 2022 är det en ökning på fyra procentenheter. I länets kommuner/stadsdelar används FREDA-kortfrågor i störst utsträckning inom verksamhetsområdena; ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård och socialpsykiatri (82 procent) och i lägst utsträckning inom områdena barn och unga (56 procent) samt äldreomsorg (68 procent). För verksamhetsområdet LSS vuxna har andelen ökat med 13 procentenheter sedan 2021, från 61 till 74 procent.

 


Åtagande i handlingsplanen för kunskap och forskning i Stockholms län​

För att uppnå målet om att myndigheter och aktörer använder metoder och insatser som vilar på evidens och/eller på beprövad erfarenhet har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:

  • Bidra till att kvalitetssäkra metoder och arbetssätt med stöd av forskning.
  • Stötta utveckling av kommunernas arbete med åtgärdsplaner och samverkansöverenskommelser med Polisen till att inkludera våldstyperna i den regionala strategin.
  • Utveckla stödmaterial för psykosociala team inom primärvården och andra delar av hälso- och sjukvården.
  • Utveckla arbetet med att ta fram riskindikatorer för dödligt partnervåld utifrån forskning.
  • Utveckla metoder och arbetssätt för att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande hos arbetssökande.
  • Sprida Predov till kommuner i länet.

Stöd för kunskap och forskning​

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om kunskap och forskning uppnås.

  • Kartläggningar av förekomst av våldsutsatthet och våldsutövande.
  • Beräkningar av våldets kostnader.