Huvudsakligt sidinnehåll

Mål 3: Myndigheter och aktörer arbetar aktivt för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare

Mål 3: Upptäcka tidigt

Förutsättningar för att nå målet

  • Myndigheter har rutiner och kompetens för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn.
  • Myndigheter har rutiner och kompetens för att upptäcka våldsutövare.

Hur går det för målet?

Välj indikator

Andel kvinnor som i samband med besök hos mödrahälsovård tillfrågas om våldsutsatthet.

Andel kvinnor som i samband med besök hos mödrahälsovård tillfrågas om våldsutsatthet.

Andel kvinnor
Graf över andel kvinnor som i samband med besök hos mödrahälsovård tillfrågas om våldsutsatthet.

Källa: Graviditetsregistret, siffror för 2022 ej tillgängliga.

Andelen kvinnor som har tillfrågats om våldsutsatthet inom mödravården i länet ligger på en konstant hög nivå. En liten ökning kan urskiljas över en fyraårsperiod. En trend som behöver följas under längre tid för att säkerställa en konstant ökning. Det handlar dock inte om faktiska frågor till kvinnorna utan om rapportering till graviditetsregistret. En rapport från Akademiskt Primärvårdscentrum har dock visat på att många som rapporterats till graviditetsregistret inte uppfattat att de fått frågan om våldsutsatthet.

 


Andel kommuner/stadsdelar med en aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld av närstående.

Andel kommuner/stadsdelar med en aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld av närstående.

Rutin vid indikation på våld i nära relationer
Graf över andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten erbjuder stödsamtal med och utan biståndsbeslut till våldsutövare

Källa: Socialstyrelsen öppna jämförelser

Andelen (fotnot) kommuner/stadsdelar som uppger att de har en aktuell skriftlig rutin har ökat med 22 procentenheter från 54 procent 2021 till 76 procent 2022. Därmed är 2022 års svar tillbaka på en högre andel i jämförelse med medianen i riket som är drygt 50 procent.

Fotnot: Andelen är beräknad som totalt antal JA-svar (dvs har skriftliga rutiner) på områdena Ekonomiskt bistånd, Missbruks- och beroendevården, Socialpsykiatri, Barn och unga, LSS-barn, LSS-vuxen, Äldreomsorg och Våld i nära relationer-vuxen dividerat med totalt antal svar i länet.

 


Antal dömda för annan brottslighet som får frågan om våldsutövning (inom Kriminalvården)

Antal dömda för annan brottslighet som får frågan om våldsutövning (inom Kriminalvården)

Under hela strategiperioden har frågan ställts till samtliga klienter som dömts till Kriminalvårdspåföljd under Risk-Behov- Mottaglighets-utredningen.

 


Åtagande i handlingsplanen för att upptäcka tidigt i Stockholms län​

För att uppnå målet om att myndigheter och aktörer ska arbeta aktivt för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:

  • Upptäcka våldsutövare bland de som är dömda för annan brottslighet inom Kriminalvården.
  • Fortsätta sprida och implementera handledningen ”Liten och trygg” till förskolans personal i länet, i syfte att öka personalens kunskap om våld och uppmärksamma utsatta barn.
  • Verka för att utveckla och etablera en regional struktur för att samordna kompetenshöjande insatser för länets kommuner.

Stöd för att upptäcka tidigt​

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om att upptäcka tidigt uppnås.

  • Lättillgänglig information om stöd- och skyddsinsatser.
  • Tidig upptäckt av vuxna och barn som är, eller riskerar att bli, utsatta för våld genom bland annat rutinfrågor om våld och beskriva våldsutsatthet enligt standardiserade metoder.
  • Tidig upptäckt av barn och unga som säljer sexuella tjänster, genom bland annat uppsökande verksamhet.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.