Mål 3: Myndigheter och aktörer arbetar aktivt för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare

Mål 3: Upptäcka tidigt

Förutsättningar för att nå målet

 • Myndigheter har rutiner och kompetens för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn.
 • Myndigheter har rutiner och kompetens för att upptäcka våldsutövare.

Hur går det för målet?

Välj indikator

Andel kvinnor som i samband med besök hos mödrahälsovård tillfrågas om våldsutsatthet.

Andel kvinnor som i samband med besök hos mödrahälsovård tillfrågas om våldsutsatthet.

Andel kvinnor
Graf över andel kvinnor som i samband med besök hos mödrahälsovård tillfrågas om våldsutsatthet.

Källa: Graviditetsregistret, siffror för 2022 ej tillgängliga.

Andelen kvinnor som har tillfrågats om våldsutsatthet inom mödravården i länet ligger på en konstant hög nivå. En liten ökning kan urskiljas över en fyraårsperiod. En trend som behöver följas under längre tid för att säkerställa en konstant ökning. Det handlar dock inte om faktiska frågor till kvinnorna utan om rapportering till graviditetsregistret. En rapport från Akademiskt Primärvårdscentrum har dock visat på att många som rapporterats till graviditetsregistret inte uppfattat att de fått frågan om våldsutsatthet.

 


Andel kommuner/stadsdelar med en aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld av närstående.

Andel kommuner/stadsdelar med en aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld av närstående.

Rutin vid indikation på våld i nära relationer
Graf över andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten erbjuder stödsamtal med och utan biståndsbeslut till våldsutövare

Källa: Socialstyrelsen öppna jämförelser

Andelen (fotnot) kommuner/stadsdelar som uppger att de har en aktuell skriftlig rutin har ökat med 22 procentenheter från 54 procent 2021 till 76 procent 2022. Därmed är 2022 års svar tillbaka på en högre andel i jämförelse med medianen i riket som är drygt 50 procent.

Fotnot: Andelen är beräknad som totalt antal JA-svar (dvs har skriftliga rutiner) på områdena Ekonomiskt bistånd, Missbruks- och beroendevården, Socialpsykiatri, Barn och unga, LSS-barn, LSS-vuxen, Äldreomsorg och Våld i nära relationer-vuxen dividerat med totalt antal svar i länet.

 


Antal dömda för annan brottslighet som får frågan om våldsutövning (inom Kriminalvården)

Antal dömda för annan brottslighet som får frågan om våldsutövning (inom Kriminalvården)

Under hela strategiperioden har frågan ställts till samtliga klienter som dömts till Kriminalvårdspåföljd under Risk-Behov- Mottaglighets-utredningen.

 


Åtagande i handlingsplanen för att upptäcka tidigt i Stockholms län​

För att uppnå målet om att myndigheter och aktörer ska arbeta aktivt för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:

 • Synliggöra stöd för arbetsgivare för att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande inom den egna organisationen.
 • Stötta införande av effektiva metoder, arbetssätt och kunskapsstöd för att upptäcka våldsutsatta och våldsutövare i regionala och lokala verksamheter, ex Liten och trygg i förskolan.
 • Genomföra basutbildningar, med fokus på upptäckt av pågående våld, för personal inom hälso- och sjukvården samt tandvården.
 • Tillhandahålla Webbutbildning om våld i nära relationer för hälso- och sjukvården.
 • Utveckla och implementera nya söktermer, kopplat till våld, i journalsystemet TakeCare.
 • Ställa frågor om våldsutövande till personer dömda för annan brottslighet.
 • Ställa frågor om våldsutsatthet i alla sjukpenning- och rehabiliteringsersättningsärenden där Försäkringskassan utreder förutsättningar för återgång i arbete.
 • Ställa frågor om våldsutsatthet till inskrivna arbetssökande och, vid behov, hänvisa vidare till relevant stöd.
 • Ställa frågor om våldsutövande till inskrivna arbetssökande och, vid behov, hänvisa vidare till relevant stöd.

Stöd för att upptäcka tidigt​

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om att upptäcka tidigt uppnås.

 • Lättillgänglig information om stöd- och skyddsinsatser.
 • Tidig upptäckt av vuxna och barn som är, eller riskerar att bli, utsatta för våld genom bland annat rutinfrågor om våld och beskriva våldsutsatthet enligt standardiserade metoder.
 • Tidig upptäckt av barn och unga som säljer sexuella tjänster, genom bland annat uppsökande verksamhet.