Mål 6: Våldsutsatta vuxna och barn medverkar i brottsutredningar

Mål 6: Trygg rättsprocess

Förutsättningar för att nå målet

  • Våldsutsatta vuxna och barn har skydd och stöd under brottsutredning och rättsprocess utifrån sina behov.

Hur går det för målet?

Välj Indikator

Andelen beviljade kontaktförbud av de ansökta kontaktförbuden.

Andelen beviljade kontaktförbud av de ansökta kontaktförbuden.

20192020202120222023
Andelen beviljade kontaktförbud av de ansökta kontaktförbuden25%25%25%28%31%

Källa: Åklagarmyndigheten

Andelen beviljade kontaktförbud låg jämnt på 25 procent över tid (2019–2021). Under 2022 skedde en ökning med tre procentenheter och under 2023 ytterligare en ökning med tre procentenheter. De förbättrade resultaten skulle, i vart fall delvis, kunna bero på förbättringsarbetet gällande kontaktförbud som bedrivits inom Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten

 


Andel brott där barn är målsägande vid våld och övergrepp som handlagts (inom 90 dagar).

Andel brott där barn är målsägande vid våld och övergrepp som handlagts (inom 90 dagar).

20192020202120222023
Andel brott där barn är målsägande vid våld och övergrepp som handlagts (inom 90 dagar)58%62%65%60%56%

Källa: Åklagarmyndigheten

Från 2019–2021 sågs en ökning av andelen brott där barn var målsägande som hade handlagts inom 90 dagar. Under 2022 minskade andelen med fem procent och under 2023 minskade andelen med ytterligare fyra procent. Med anledning av ny lagstiftning som trädde i kraft 2021, där barn som bevittnar våld mellan närstående är målsägare har antalet ärenden hos polisen ökat markant. Polisen upplever därför svårigheter att hinna handlägga brott inom 90 dagar. Detta är en utveckling som bör följas noggrant för att säkerställa att tidsfristen efterlevs och ställas i relation till eventuella behov av fler utbildade barnförhörsledare inom polisen.

 


Åtagande i handlingsplanen för en trygg rättsprocess i Stockholms län​

För att uppnå målet om att våldsutsatta vuxna och barn ska medverka i brottsutredningar har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:

  • Förbättra formerna för samverkan mellan Polisen och Åklagarmyndigheten för att få till stånd regionala och lokala överenskommelser om bl.a. åtgärder för resurssättning avseende brott i nära relation, människohandel, sexualbrott, inklusive hedersrelaterad brottslighet samt internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn.
  • Utveckla åklagarnas operativa förmåga inom kontaktförbud (kunskapslyft/utbildning) i syfte att aktuella verktyg används i större utsträckning och enhetligt.
  • Stödja och främja samverkan på lokal och regional nivå med fokus på brottsofferstöd, exempelvis genom länets stödcentrum.
  • Förbättra samverkan mellan Polisen och länets kommuner i syfte att stödja våldsutsatta i rättsprocessen.

Stöd för trygg rättsprocess​

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om trygg rättsprocess uppnås.

  • Utveckla arbetssätt för samtliga våldstyper som förkortar rättsväsendets process, genom exempelvis förkortad handläggningstid, tidigt genomförande av förhör med målsägande samt initial tilldelning av målsägandebiträde.
  • Anpassa skydd- och stödinsatser till särskilda svårigheter, exempelvis funktionsnedsättningar.