Mål 6: Våldsutsatta vuxna och barn medverkar i brottsutredningar

Mål 6: Trygg rättsprocess

Förutsättningar för att nå målet

  • Våldsutsatta vuxna och barn har skydd och stöd under brottsutredning och rättsprocess utifrån sina behov.

Hur går det för målet?

Välj Indikator

Andelen beviljade kontaktförbud av de ansökta kontaktförbuden.

Andelen beviljade kontaktförbud av de ansökta kontaktförbuden.

2019202020212022
Andelen beviljade kontaktförbud av de ansökta kontaktförbuden25%25%25%28%

Andelen beviljade kontaktförbud ligger jämt på 25 procent över tid (2019–2021). Under 2022 har det varit en ökning med tre procentenheter.

 


Andel brott där barn är målsägande vid våld och övergrepp som handlagts (inom 90 dagar).

Andel brott där barn är målsägande vid våld och övergrepp som handlagts (inom 90 dagar).

2019202020212022
Andel brott där barn är målsägande vid våld och övergrepp som handlagts (inom 90 dagar)58%62%65%60%

Från 2019 ser vi en ökning av andelen brott där barn är målsägande som har handlagts inom 90 dagar. Men siffrorna släpar något och polisen ser i nuläget svårigheter med att handlägga brott inom 90 dagar där barn är målsägare på grund av att antal ärenden ökat kraftigt sedan den nya lagstiftningen, där barn som bevittnar våld mellan närstående är målsägare, som trädde i kraft 2021.

 


Åtagande i handlingsplanen för en trygg rättsprocess i Stockholms län​

För att uppnå målet om att våldsutsatta vuxna och barn ska medverka i brottsutredningar har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:

  • Förbättra formerna för samverkan mellan Polisen och Åklagarmyndigheten för att få till stånd regionala och lokala överenskommelser om bl.a. åtgärder för resurssättning avseende brott i nära relation, människohandel, sexualbrott, inklusive hedersrelaterad brottslighet samt internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn.
  • Utveckla åklagarnas operativa förmåga inom kontaktförbud (kunskapslyft/utbildning) i syfte att aktuella verktyg används i större utsträckning och enhetligt.
  • Stödja och främja samverkan på lokal och regional nivå med fokus på brottsofferstöd, exempelvis genom länets stödcentrum.
  • Förbättra samverkan mellan Polisen och länets kommuner i syfte att stödja våldsutsatta i rättsprocessen.

Stöd för trygg rättsprocess​

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om trygg rättsprocess uppnås.

  • Utveckla arbetssätt för samtliga våldstyper som förkortar rättsväsendets process, genom exempelvis förkortad handläggningstid, tidigt genomförande av förhör med målsägande samt initial tilldelning av målsägandebiträde.
  • Anpassa skydd- och stödinsatser till särskilda svårigheter, exempelvis funktionsnedsättningar.