Mål 1: Myndigheter och aktörer arbetar våldsförebyggande

Förutsättningar för att nå målet

 • Kunskap finns om universella våldsförebyggande metoder och arbetssätt inom myndigheters och aktörers organisationer.
 • Universella våldsförebyggande insatser såsom normkritiska metoder och arbetssätt kopplat till maskulinitet, sexualitet och våld tillämpas inom arenor där barn och unga vuxna vistas.
 • Myndigheter samverkar med civilsamhälle och näringslivet kring det våldsförebyggande arbetet.

Hur går det för målet?

Välj indikator

Medelvärdet av svar från elever (i åk 8 och år 2 på gymnasiet) om de litar på att de vuxna i skolan gör tillräckligt om någon elev i skolan blir illa behandlad.

Medelvärdet av svar från elever (i åk 8 och år 2 på gymnasiet) om de litar på att de vuxna i skolan gör tillräckligt om någon elev i skolan blir illa behandlad.

År 2023/könÅk 8År 2
Medel5,86,9
Flicka5,46,6
Pojke6,37,1

Källa Skolinspektionens skolenkät 2023

Resultatet visar ett medelvärde utefter nedanstående uppdelning som beräknats:

 • Stämmer helt och hållet = 10
 • Stämmer ganska bra = 6,67
 • Stämmer ganska dåligt = 3,33
 • Stämmer inte alls = 0

Resultatet visar inte andel elever eller andel pedagoger utan redovisas som medelvärde baserats på deras svar på frågan som anges i indikator.

Resultat
Både i åk 8 samt år 2 på gymnasiet skattar pojkar i högre utsträckning än flickor att de tycker skolan gör tillräckligt om någon elev i skolan blir illa behandlad. I grundskolan skattar eleverna lägre, totalt (5,8) i jämförelse med gymnasiet (6,9). De som skattar lägst är flickor i åk 8.


Medelvärdet av svar från pedagogisk personal (i grundskolan och på gymnasiet) om de upplever att vuxna i skolan gör tillräckligt om en elev blir illa behandlad.

Medelvärdet av svar från pedagogisk personal (i grundskolan och på gymnasiet) om de upplever att vuxna i skolan gör tillräckligt om en elev blir illa behandlad.

Årskurs2022/2023
Gymnasieskolan7,8
Grundskolan7,6

Källa Skolinspektionens skolenkät 2023

Resultatet visar ett medelvärde utefter nedanstående uppdelning som beräknats enligt fördelningen:

 • Stämmer helt och hållet = 10
 • Stämmer ganska bra = 6,67
 • Stämmer ganska dåligt = 3,33
 • Stämmer inte alls = 0

Resultatet visar inte andel elever eller andel pedagoger utan redovisas som medelvärde baserats på deras svar på frågan som anges i indikatorn.

Resultat
Pedagogisk/undervisande personal skattar relativt högt på både gymnasiet och i grundskolan på frågan om de tycker skolan gör tillräckligt om en elev blir illa behandlad. Pedagogernas siffror är högre än elevernas, särskilt i grundskolan. Detta visar på en diskrepans mellan personalens uppfattning och elevernas upplevelse.

 


Medelvärdet av svar från elever (i åk 8 och år 2 på gymnasiet) om lärarna behandlar alla elever lika oavsett om de är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet.

Medelvärdet av svar från elever (i åk 8 och år 2 på gymnasiet) om lärarna behandlar alla elever lika oavsett om de är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet.

År 2023/könÅk 8År 2
Medel6,17,4
Flicka6,27,3
Pojke6,17,3

Källa Skolinspektionens skolenkät 2023

Resultatet visar ett medelvärde utefter nedanstående uppdelning som beräknats enligt fördelningen:

 • Stämmer helt och hållet = 10
 • Stämmer ganska bra = 6,67
 • Stämmer ganska dåligt = 3,33
 • Stämmer inte alls = 0

Resultatet visar inte andel elever eller andel pedagoger utan redovisas som medelvärde baserats på deras svar på frågan som anges i indikatorn.

Resultat
Eleverna på gymnasiet skattar högre än eleverna i grundskolan gällande huruvida lärarna behandlar alla elever lika oavsett om de är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet. Vi kan konstatera att de könsskillnader som visades gällande kränkande behandling inte finns när det gäller flickor och pojkars upplevelse av om lärarna behandlar alla elever lika oavsett kön.

 


Medelvärdet av svar från pedagogisk personal (i grundskolan och på gymnasiet) om skolan arbetar för att främja jämställdhet i undervisningen och om lärare ger alla elever samma möjligheter oavsett om de är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet.

Medelvärdet av svar från pedagogisk personal (i grundskolan och på gymnasiet) om skolan arbetar för att främja jämställdhet i undervisningen och om lärare ger alla elever samma möjligheter oavsett om de är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet.

Nedan medelvärden är en sammanslagning av båda frågorna.

Årskurs2022/2023
Gymnasieskolan8,3
Grundskolan8,1

Källa Skolinspektionens skolenkät 2023

Resultatet visar ett medelvärde utefter nedanstående uppdelning som beräknats enligt fördelningen:

 • Stämmer helt och hållet = 10
 • Stämmer ganska bra = 6,67
 • Stämmer ganska dåligt = 3,33
 • Stämmer inte alls = 0

Resultatet visar inte andel elever eller andel pedagoger utan redovisas som medelvärde baserats på deras svar på frågan som anges i indikatorn.

Resultat
Pedagogisk/undervisande personal skattar högre än eleverna både på gymnasiet och grundskolan. Personalen skattar högst på frågan om de ger samma möjligheter (8,9) medan de skattar lägre på frågan om skolan arbetar för att främja jämställdhet i undervisningen (7,2). Den sistnämnda frågan ställs inte till eleverna vilket gör att vi inte kan göra en jämförelse mellan elevers och pedagogisk/undervisande personals upplevelser. När det gäller frågor om likabehandling skattar pedagogisk/undervisande personal högre än eleverna både på gymnasiet och i grundskolan.

 


Åtagande i handlingsplanen för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län

För att uppnå målet om att myndigheter och aktörer ska arbeta våldsförebyggande har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:

 • Stötta införande av effektiva förebyggande metoder, arbetssätt och kunskapsstöd i förskolan, exempelvis Liten och Trygg
 • Stötta införande av effektiva förebyggande metoder, arbetssätt och kunskapsstöd i skolan exempelvis Tryggare skola samt ge vägledning till andra relevanta metoder.
 • Stötta införande av effektiva förebyggande metoder, arbetssätt och kunskapsstöd inom organiserad fritidsverksamhet för barn och unga, exempelvis MVP Fritid.
 • Stötta införande av effektiva förebyggande metoder, arbetssätt och kunskapsstöd riktat till föräldrar.
 • Stödja och bidra till samarbetet kring tidigt förebyggande arbete på lokal och regional nivå, exempelvis genom kommunbesök, kommundialoger och konferensen Samverkan på riktigt.
 • Förbättra arbetet gällande kontaktförbud där fokus ska ligga på förbudspersonen.
 • Säkerställa att Arbetsförmedlingens leverantörer och samverkansparter har kunskap om våldsutsatthet och våldsutövande, och tillämpar det i kontakt med sina kunder för att kunna erbjuda rätt och relevant stöd.

Stöd för att förebygga våld

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om att förebygga våld uppnås.

 • Genomför strukturerade universella våldspreventiva program med fokus på män, pojkar och maskulinitetsfrågor i skolan och i fritidsverksamheter för unga.
 • Ge sex- och samlevnadsundervisning som innefattar jämställdhet och frihet från våld i skolan och andra verksamheter för unga.
 • Erbjud föräldraskapsstöd med inriktning på att förebygga våld och konflikter inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Insatser för att påverka attityder till sexköp och pornografi.
 • Förebyggande insatser riktade till barn och unga som riskerar att hamna i prostitution.
 • Samordna våldsförebyggande arbete och andra preventionsområden, som bland annat brottsförebyggande och återfallsförebyggande arbete samt folkhälsoarbete.