Huvudsakligt sidinnehåll

Mål 1: Myndigheter och aktörer arbetar våldsförebyggande

Förutsättningar för att nå målet

 • Kunskap finns om universella våldsförebyggande metoder och arbetssätt inom myndigheters och aktörers organisationer.
 • Universella våldsförebyggande insatser såsom normkritiska metoder och arbetssätt kopplat till maskulinitet, sexualitet och våld tillämpas inom arenor där barn och unga vuxna vistas.
 • Myndigheter samverkar med civilsamhälle och näringslivet kring det våldsförebyggande arbetet.

Hur går det för målet?

Välj indikator

Medelvärdet av svar från elever (i åk 8 och år 2 på gymnasiet) om de litar på att de vuxna i skolan gör tillräckligt om någon elev i skolan blir illa behandlad.

Medelvärdet av svar från elever (i åk 8 och år 2 på gymnasiet) om de litar på att de vuxna i skolan gör tillräckligt om någon elev i skolan blir illa behandlad.

År 2022/könÅk 8Åk 2
Medel5,76,6
Flicka5,36,4
Pojke6,16,8

Resultatet visar ett medelvärde utefter nedanstående uppdelning som beräknats:

 • Stämmer helt och hållet = 10
 • Stämmer ganska bra = 6,67
 • Stämmer ganska dåligt = 3,33
 • Stämmer inte alls = 0

Resultatet visar inte andel elever eller andel pedagoger utan redovisas som medelvärde baserats på deras svar på frågan som anges i indikator.

Resultat
Det finns en skillnad i skattningen mellan åldersgrupper och mellan kön. Medelvärdet av svar för elever i åk 2 ligger vid svaret stämmer ganska bra medan medelvärdet av svar från elever i åk 8 ligger mellan svaren stämmer ganska bra och stämmer ganska dåligt. Det finns en skillnad mellan kön där flickor i lägre utsträckning än pojkar svarar att de litar på att de vuxna i skolan gör tillräcklig om någon elev i skolan blir illa behandlad. Skillnaden mellan könen är mindre bland elever i år 2 än bland elever i åk 8.

 


Medelvärdet av svar från pedagogisk personal (i grundskolan och på gymnasiet) om de upplever att vuxna i skolan gör tillräckligt om en elev blir illa behandlad.

Medelvärdet av svar från pedagogisk personal (i grundskolan och på gymnasiet) om de upplever att vuxna i skolan gör tillräckligt om en elev blir illa behandlad.

Årskurs2022
Gymnasieskolan7,9
Grundskolan7,7

Resultatet visar ett medelvärde utefter nedanstående uppdelning som beräknats enligt fördelningen:

 • Stämmer helt och hållet = 10
 • Stämmer ganska bra = 6,67
 • Stämmer ganska dåligt = 3,33
 • Stämmer inte alls = 0

Resultatet visar inte andel elever eller andel pedagoger utan redovisas som medelvärde baserats på deras svar på frågan som anges i indikatorn.

Resultat
Det finns en skillnad i hur pedagoger och elever uppfattar skolans arbete mot kränkande behandling. Pedagoger skattar högre än elever i både grund- och gymnasieskolan och där en markant skillnad mellan elevers och pedagogers uppfattning kan ses i årskurs 8.

 


Medelvärdet av svar från elever (i åk 8 och år 2 på gymnasiet) om lärarna behandlar alla elever lika oavsett om de är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet.

Medelvärdet av svar från elever (i åk 8 och år 2 på gymnasiet) om lärarna behandlar alla elever lika oavsett om de är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet.

År 2022/könÅk 8Åk 2
Medel4,85,4
Flicka4,65,2
Pojke5,05,7

Resultatet visar ett medelvärde utefter nedanstående uppdelning som beräknats enligt fördelningen:

 • Stämmer helt och hållet = 10
 • Stämmer ganska bra = 6,67
 • Stämmer ganska dåligt = 3,33
 • Stämmer inte alls = 0

Resultatet visar inte andel elever eller andel pedagoger utan redovisas som medelvärde baserats på deras svar på frågan som anges i indikatorn.

Resultat
Elevernas medelvärde för år 8 och år 2 på gymnasiet ligger mellan svaren stämmer ganska bra och stämmer ganska dåligt, medan pedagogernas medelvärde ligger mellan stämmer ganska bra och stämmer helt och hållet. Störst skillnad ser vi i svaren mellan elever och pedagoger i åk 8. Även här ser vi en skillnad mellan könen där flickor i lägre utsträckning än pojkar upplever att lärare ger alla elever samma möjligheter oavsett om det är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet.

 


Medelvärdet av svar från pedagogisk personal (i grundskolan och på gymnasiet) om skolan arbetar för att främja jämställdhet i undervisningen och om lärare ger alla elever samma möjligheter oavsett om de är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet.

Medelvärdet av svar från pedagogisk personal (i grundskolan och på gymnasiet) om skolan arbetar för att främja jämställdhet i undervisningen och om lärare ger alla elever samma möjligheter oavsett om de är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet.

Årskurs2022
Gymnasieskolan8,1
Grundskolan8,1

Resultatet visar ett medelvärde utefter nedanstående uppdelning som beräknats enligt fördelningen:

 • Stämmer helt och hållet = 10
 • Stämmer ganska bra = 6,67
 • Stämmer ganska dåligt = 3,33
 • Stämmer inte alls = 0

Resultatet visar inte andel elever eller andel pedagoger utan redovisas som medelvärde baserats på deras svar på frågan som anges i indikatorn.

Resultat
Elevernas medelvärde för år 8 och år 2 på gymnasiet ligger mellan svaren stämmer ganska bra och stämmer ganska dåligt, medan pedagogernas medelvärde ligger mellan stämmer ganska bra och stämmer helt och hållet. Störst skillnad ser vi i svaren mellan elever och pedagoger i åk 8. Även här ser vi en skillnad mellan könen där flickor i lägre utsträckning än pojkar upplever att lärare ger alla elever samma möjligheter oavsett om det är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet.

 


Åtagande i handlingsplanen för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län

För att uppnå målet om att myndigheter och aktörer ska arbeta våldsförebyggande har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:

 • Erbjuda kommuner stöd i att utveckla ett tvärsektoriellt och tidigt förebyggande arbete genom dialog och kommunbesök.
 • Erbjuda kommuner processtöd med att komma igång med ett våldsförebyggande arbete genom dialog och kommunbesök.

 • Stödja implementering och spridning av föräldraskapsstödsprogram.
 • Stödja spridning av universellt våldsförebyggande insatser och metoder till förskola och skola.
 • Utvecklingsarbete pågår med förnyat innehåll i föräldragrupper, främst inom barnhälsovården.
 • Genomföra riktade kampanjer för att påverka attityder kring sex mot ersättning och pornografi.

Stöd för att förebygga våld

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om att förebygga våld uppnås.

 • Genomför strukturerade universella våldspreventiva program med fokus på män, pojkar och maskulinitetsfrågor i skolan och i fritidsverksamheter för unga.
 • Ge sex- och samlevnadsundervisning som innefattar jämställdhet och frihet från våld i skolan och andra verksamheter för unga.
 • Erbjud föräldraskapsstöd med inriktning på att förebygga våld och konflikter inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Insatser för att påverka attityder till sexköp och pornografi.
 • Förebyggande insatser riktade till barn och unga som riskerar att hamna i prostitution.
 • Samordna våldsförebyggande arbete och andra preventionsområden, som bland annat brottsförebyggande och återfallsförebyggande arbete samt folkhälsoarbete.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.