Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i normer och kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av sexualitet central och starkt knuten till kollektivet.

I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt individernas faktiska eller påstådda beteende. Detta förhållande kan vara mer eller mindre uttalat och kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i individens liv. I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld. Det hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär innebär att det kan finnas flera förövare av båda könen och att våldet sanktioneras av familjen och den närmaste omgivningen. Offren kan vara både vuxna och barn oberoende könsidentitet. Då flickor och kvinnor anses vara bärare av familjens heder drabbas de oftast hårdast av begränsningar, kontroll, tvång och våld.

Så kan hedersrelaterat våld och förtryck se ut​

Den mest uppmärksammade formen av hedersrelaterat våld är hedersmordet. Men hedersrelaterat förtryck tar sig oftast inte så extrem form, det är inte ens säkert att fysiskt våld förekommer. Fysiskt våld är vanligen ett uttryck för att förtrycket inte fungerar på annat sätt.

Hedersrelaterat förtryck kan bestå av:

  • hot och påtryckningar
  • begränsningar, kontroll och övervakning
  • olika typer av bestraffningar såsom känslomässig och social utfrysning
  • kränkningar
  • barnäktenskap och tvångsäktenskap
  • könsstympning av flickor och kvinnor
  • tvång att bevaka sina närstående

Tvångsäktenskap och könsstympning är två mycket allvarliga former av hedersförtryck. Här kan du läsa mer om vad du kan göra om du upptäcker det.
Tvångsäktenskap
Könsstympning

Vilket steg gäller situationen?

Illustration till utsattheten "Hedersrelaterat våld och förtryck" föreställande en kvinna med ett nedstämt ansiktsuttryck. I bakgrunden syns kvinnans familj.