Kampanjen 2015: Jag vill veta

Operation Kvinnofrids stödjer spridningen av materialet Jag vill veta i syfte att se till att det finns information till alla barn i Stockholms län om vart de kan vända sig och vilket stöd de kan få ifall de upplever våld i nära relationer.

Illustration av Stina Wirsén för kampanjen ”Jag vill veta”
Illustration: Stina Wirsén

Ett av Stockholms läns strategiska delmål är att allmänheten har kunskap om våld i nära relationer och var man kan få stöd och hjälp. Operation Kvinnofrids mål är tillgängliggöra information till målgruppen barn om sina rättigheter vid brott och var de kan få stöd och hjälp.

Under 2015 genomförde Operation Kvinnofrid tillsammans med samverkansparterna, två framgångsrika minkampanjer, för att stödja spridningen av materialet. Kampanjen bestod i att Operation Kvinnofrids samverkansparter lade ut nyheter på sin webbplats, tog fram fasta länkar till sidan, annonserade i lokala tidningar, satt upp affischer i lokala väntrum och passade på att se över sin egen webbinformation till barn och unga som upplever våld. Nära hälften av länets kommuner och flera andra myndigheter och organisationer deltog i kampanjen och ledde till en tredubbling av besöken till sidan.

Om ”Jag vill veta” – Barns och ungas rättigheter vid brott

Brottsoffermyndigheten har i samarbete med Barnombudsmannen tagit fram webbplatsen ”Jag vill veta” på uppdrag av regeringen. ”Jag vill veta” är anpassad för tre olika åldersgrupper: barn under 8 år, 8–13 år och 14–17 år. På webbplatsen finns filmer i Instagramformat, målgruppsanpassade texter och kontaktuppgifter till var barnen kan få stöd och hjälp. Utöver webbplatsen finns också informationsfoldrar på nio olika språk och barnboken ”Liten”, som är framtagen i samarbete med illustratören och författaren Stina Wirsén.

Besök webbplatsen ”Jag vill veta”

Jag vill veta