Ge stöd i rättsprocessen vid hedersrelaterat våld och förtryck

Det är viktigt att överblicka olika aktörers ansvarsområden genom utredning och en eventuell rättegång och se till att den målsägande har det stöd och skydd som hen har rätt till.  

Konsultativt stöd till yrkesverksamma

ORIGO
08-508 251 20
Maila oss på origo@stockholm.se
Origos webbplats

Nationell stödtelefon
010-223 57 60
hedersfortryck.se

Olika aktörers ansvar i detta steg

 • Utreder brott inom ramen för förundersökningen genom bland annat förhör, spaning och säkring av teknisk bevisning.
 • Utreder om det finns ett hedersmotiv bakom brottet. Om motivet har varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder kan detta ge ett högre straffvärde (29:2 pt 10 samt 4:4e Brottsbalken).
 • Åklagaren leder förundersökningen, fattar beslut om åtal ska väckas eller inte, samt företräder staten vid rättsprocessen i domstol.
 • Hjälper brottsutsatta inför rättegången genom att medverka vid förhör.
 • Hjälper till med yrkanden om skadestånd under rättegång.
 • Önskemål om byte av målsägandebiträde ställs direkt till tingsrätten av den utsatta.
 • Utfärdar rättsintyg på begäran av polis eller åklagare i samband med brottsutredning eller rättegång.
 • Legitimerad sjukvårdspersonal har vittnesplikt men har i vissa fall rätt att avstå från att vittna (36:5 i rättegångsbalken).
 • Har möjlighet (men inte skyldighet) att bryta sekretessen och på egen hand göra en polisanmälan om de får kännedom om brott som kan ge minst ett års fängelse eller försök till brott som kan ge minst två års fängelse. Exempel på sådana brott är tex mord, dråp, våldtäkt och grov misshandel.
 • Har skyldighet att svara på frågor från polis och åklagare avseende brott av den art som nämns i punkten ovan.
 • Bör kontakta vårdverksamhetens jurister för att få vägledning i hur man ska agera i det specifika fallet.
 • Har rätt att bryta mot tystnadsplikten och svara på frågor från polis, åklagare eller domstol om brottet är så allvarligt att de kan ge straff på minst ett års fängelse.
 • Ger konsultation i individärenden till yrkesverksamma Origos webbplats
 • Ger råd och stöd till unga som lever med hedersnormer.
 • Kan närvara vid samråd med barnahus.

Förberedelse är viktigt

En rättsprocess kan vara påfrestande för den utsatta. Ofta måste hen svara på privata frågor och prata om saker som hen kanske har försökt lämna bakom sig. Därför är det viktigt att alla bemöter den utsatta med respekt och informerar om varför man gör som man gör. Ge därför alltid den utsatta möjlighet att förstå och förbereda sig inför förundersökning och rättegång.  

Hos Nationellt Centrum för Kvinnofrid kan du ta del av en beskrivning av rättsprocessen steg för steg.

Barnfridsbrottet innebär att det är straffbart att utsätta barn för att bevittna brott i nära relation (både den som utövar våld och den som utsätts ska vara närstående eller tidigare närstående till barnet). Ett barn som bevittnar våld är nu målsägande och har då rätt till målsägandebiträde och skadestånd. Läs mer om Barnfridsbrottet här.

För att underlätta för den utsatta kan en stödperson vara till stor hjälp. Socialtjänstens kuratorer kan vara behjälpliga likväl olika civilsamhällesorganisationer. Stödpersonen kan exempelvis följa med till förhör och vara med i rätten som stöd.