Ge långsiktigt stöd vid hedersrelaterat våld och förtryck

En person som har blivit utsatt behöver ofta långsiktig hjälp från flera håll för att få sin nya vardag att fungera. Det handlar om uppföljning och planering av fortsatt stöd med exempelvis ett tryggt boende, ekonomi, utbildning och hälso- och sjukvård. Det långsiktiga stödet pågår ofta parallellt med rättsprocessen.

Personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck kan behöva insatser under en lång period. Om de lämnar sin familj kan de bli helt isolerade och behöva hjälp och stöd för att bygga upp sitt liv.

Konsultativt stöd till yrkesverksamma

ORIGO
08-508 251 20
Maila oss på origo@stockholm.se
Origos webbplats

Nationell stödtelefon
010-223 57 60
hedersfortryck.se

Olika aktörers ansvar i detta steg

 • Socialtjänsten kan utse en särskild kontaktperson med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller dennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det (3 kap. 6 b § första stycket SoL).
 • Följer upp planering och insatser. Detta dokumenteras och följs upp tillsammans med personen som erbjudits insatser.
 • Om det finns barn med i bilden och det föreligger en vårdnadstvist ger tingsrätten socialtjänsten i uppdrag att genomföra samarbetssamtal, vårdnads-, boende- samt umgängesutredning. När det förekommit våld eller andra övergrepp görs övervägande kring lämpligheten att inleda samarbetssamtal utifrån risk för våld och hot. Beslut om boende, umgänge eller vårdnadsfrågor tas av tingsrätten om inte detta är löst i samarbetssamtalen där avtal har kunnat fastställas i överenskommelse med båda föräldrarna.
 • Tillhandahåller hälso- och sjukvård. Beaktar våldsutsattheten i bemötande, diagnos, behandling och rutiner för kontakt med anhöriga.
 • Vid behov, upprättar ansökan om kontaktförbud.
 • Utreder brott inom ramen för förundersökningen genom bland annat förhör, spaning och säkring av teknisk bevisning.
 • Utreder om det finns ett hedersmotiv bakom brottet. Om motivet har varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder kan detta ge ett högre straffvärde (29:2 pt 10 samt 4:4e Brottsbalken).
 • Om polisen är förundersökningsledare: Ansöker om målsägandebiträde eller särskild företrädare, samt eventuell tidsbegränsat uppehållstillstånd för att delta i rättsprocess. Ett biträde med särskild kompetens för HRV kan begäras av tingsrätten.
 • Beslutar om kontaktförbud.
 • Om åklagaren är förundersökningsledare: Ansöker om målsägandebiträde eller särskild företrädare, samt eventuell tidsbegränsat uppehållstillstånd för att delta i rättsprocess. Ett biträde med särskild kompetens för HRV kan begäras av tingsrätten.
 • UD och/eller svenska ambassaden hjälper svenska medborgare och personer bosatta i Sverige som till exempel hålls kvar mot sin vilja utomlands. Kontakt sker efter samråd med myndigheten på hemorten, till exempel socialtjänsten.
 • Hjälper till i kontakter med det andra landets myndigheter. Det kan till exempel handla om informationsutbyte eller en orosanmälan för ett barn som förts till hemlandet.
 • Ger konsultation i individärenden till yrkesverksamma Origos webbplats
 • Ger råd och stöd till unga som lever med hedersnormer.
 • Kan närvara vid samråd med barnahus.
Barnfridsbrottet innebär att det är straffbart att utsätta barn för att bevittna brott i nära relation (både den som utövar våld och den som utsätts ska vara närstående eller tidigare närstående till barnet). Ett barn som bevittnar våld är nu målsägande och har då rätt till målsägandebiträde och skadestånd. Läs mer om Barnfridsbrottet här.