Om du upptäcker hedersrelaterat våld och förtryck

Att upptäcka och identifiera hedersrelaterat våld och förtryck kan vara svårt. Många som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck visar mer allmänna tecken på att något är fel, såsom svårighet att koncentrera sig, sömnsvårigheter, uppgivenhet eller självmordstankar.

Konsultativt stöd till yrkesverksamma

ORIGO
08-508 251 20
Maila oss på origo@stockholm.se
Origos webbplats

Nationell stödtelefon
010-223 57 60
hedersfortryck.se

Olika aktörers ansvar i detta steg

 • Identifierar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Har det yttersta ansvaret att skydda våldsutsatta barn och vuxna genom att erbjuda skydd och stöd.
 • För vägledning kan Origo och barnahus kontaktas.
 • Bedömer om polisanmälan ska göras vid misstanke om att ett barn har utsatts för våld, inklusive bevittnat våld i nära relationer. Huvudregeln är att finns misstanke om brott mot barn, inklusive bevittnat våld, bör en polisanmälan skyndsamt göras, såvida det inte strider mot barnets bästa. Om det är oklart huruvida en polisanmälan ska göras, bör polis eller åklagare konsulteras. 
 • Har möjlighet att göra anmälan till polis om misstanke om brott gällande vuxna, om straffvärdet överstiger 1 år eller med den utsattas medgivande.
 • Tar emot ansökningar om insatser för barn och vuxna samt tar emot anmälan om oro för barn.
 • När en orosanmälan för barn inkommer ska en skyddsbedömning göras samma dag eller senast dagen efter.
 • Gör bedömning om barnets behov av skydd, och fattar vid behov beslut om omedelbart omhändertagande enligt § 6 LVU, i det akuta skedet.
 • Vid misstanke om en vuxen person utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående, ska hälso-och sjukvårdspersonalen fråga den vuxne i enrum om orsaken till symptom och skador enligt HSLF-FS 2022:39.
 • Gör en orosanmälan till socialtjänsten (om det finns barn i hemmet där en vuxen blir utsatt) enligt HSLF-FS 2022:39.
 • Gör en orosanmälan till socialtjänsten om barnet utsätts för våld enligt HSLF-FS 2022:39.
 • Dokumenterar skador och tecken på våld. Använder skyddade sökord i journalföringen.
 • Tar emot tips och anmälningar om brott samt upprättar anmälan om brott oavsett om gärningspersonen är känd eller okänd.
 • Inleder förundersökning.
 • Gör anmälan om oro för barn till socialtjänst.
 • Gör en individuell skyddsbedömning, och om större skyddsbehov föreligger överlämnas ärendet till BOPS (Brottsoffer- och personskyddsgrupp), som tar hand om personskyddet och ger stöd till brottsoffret.
 • Markerar att ärendet är hedersrelaterat. När detta är gjort kopplas ett förstärkningsteam in med kompetensstöd för hedersrelaterad brottslighet.
 • Inleder förundersökning.
 • Identifierar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i samtliga processer på myndigheten.
 • Gör anmälan till polis om brott, alternativt skickar information till polisen som underrättelseinformation.
 • Gör anmälan om oro för barn till socialtjänst.
 • Ger konsultation i individärenden till yrkesverksamma Origos webbplats
 • Ger råd och stöd till unga som lever med hedersnormer.
 • Kan närvara vid samråd med barnahus.

Tecken på att en person är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck

 • Får inte delta i gemensamma aktiviteter eller i viss undervisning, såsom simundervisning eller sexualundervisning
 • Får inte delta i könsblandade sammanhang
 • Får inte röra sig ute utan sällskap av manlig släkting
 • Är begränsad i umgänget med vänner
 • Utsätts för omvändelseförsök som HBTQ-person
 • Är gift mot sin vilja
 • Är könsstympad

Om någon är utsatt

Många utsatta skäms eller ser det som att det är deras eget fel att de blir utsatta. Det är därför viktigt att stötta och berätta vilken hjälp som finns att få från socialtjänst eller civilsamhällsorganisation, och att man kan polisanmäla.

En del våldsutsatta som söker stöd hos socialtjänsten och vård hos hälso- och sjukvården har skyddade personuppgifter. Det är viktigt att socialtjänsten har kunskap om de olika former av skyddade personuppgifter som finns, hur man ansöker om att få sådana samt de krav som ställs på kommunens egen handläggning och hantering av information när det rör skyddade personuppgifter.

Om du arbetar inom vården ska du dokumentera patientens svar på frågor om våld liksom tecken och symtom på våld i patientjournalen.  Det är viktigt att dokumentera våldsutsatthet under skyddade sökord i journalsystemet, så att dessa uppgifter inte syns om patienten loggar in i Journalen 1177 i Vårdguiden. Detta för att en partner som utsätter någon för våld inte ska kunna tilltvinga sig information om vad det står i journalen. Läs mer hur du kan dokumentera och följa upp symtom och skador på; Nationellt centrum för kvinnofrid.

Överväg noga att kontakta anhöriga

Ofta kan personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck sakna nätverk där de kan prata om sin situation. Därför är det extra viktigt att omgivningen vågar fråga samt reagerar och agerar om en våldsutsatt person tar kontakt och berättar eller söker hjälp.

En våldsutsatt kan vara hårt kontrollerad av sin familj och släkt och att prata om sin situation med utomstående innebär, för den utsatta, att bryta ett strängt tabu. Kontakt med anhöriga kan därför förvärra situationen i många fall. När, hur och vem som tar eventuell kontakt med anhöriga måste därför planeras noga så att det inte medför ytterligare risker för den utsatta.

Ska jag anmäla, och till vem?

Alla kan anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. All personal inom polis, skola, hälso- och sjukvård och tandvård är skyldiga att göra orosanmälan till socialtjänsten om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa. Orosanmälan ska göras även om barnen inte har sett eller hört våldet.

Vid misstanke om vissa brott mot barn, bland annat vålds- och sexualbrott får polisanmälan göras utan hinder av sekretess även om brottet kan ge lägre straff än ett års fängelse.

När det gäller misstanke om brott mot vuxna som är så allvarligt att det kan ge straff på minst ett års fängelse har personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård möjlighet att bryta mot tystnadsplikten och göra en polisanmälan om brottet och svara på frågor från polis, åklagare och domstol. Exempel på ett sådant brott är grov misshandel. Vid lägre straffvärde kan du inte bryta tystnadsplikten och kan inte anmäla det du hör om en vuxen våldsutsatt person, om du inte har personens medgivande.

I vissa fall, om en vuxen person bedöms leva i missförhållanden eller omsorgsvikt vid funktionsnedsättning eller demenssjukdom, kan sekretess brytas. 

Om du är osäker i ett enskilt fall kan du ringa och rådfråga verksamhetens jurister utan att röja personuppgifter.

Vårdpersonal och socialtjänst kan alltid polisanmäla pågående brott.

Barnfridsbrottet innebär att det är straffbart att utsätta barn för att bevittna brott i nära relation (både den som utövar våld och den som utsätts ska vara närstående eller tidigare närstående till barnet). Ett barn som bevittnar våld är nu målsägande och har då rätt till målsägandebiträde och skadestånd. Läs mer om Barnfridsbrottet här.

Om du misstänker att någon under 18 år utsätts för hedersrelaterat våld eller förtryck eller bevittnar våld är du skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten enligt SoL 14 kap 1§. Det är viktigt att förtydliga att din oro innefattar hedersrelaterat våld, eftersom det ligger till grund för Socialtjänstens riskbedömning. Läs mer om orosanmälan >>

Denna film är inte textad. Läs mer om orosanmälan.