Ge långsiktigt stöd vid prostitution

Det långsiktiga stödet handlar om att genomföra och följa upp de insatser som bestämts under socialtjänstens utredning och riskbedömning. Stödbehoven kan vara stora. Personen kan efter att ha lämnat sin tidigare situation stå utan både hem och möjlighet till försörjning, och med stora trauman.

Konsultativt stöd för yrkesverksamma

Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel i Stockholms län

Jenny Selenius (Barn & unga)
jenny.selenius@stockholm.se
08-508 437 26
076-124 37 26

Elisabet Lundqvist (Vuxna)
elisabet.lundqvist@stockholm.se
08-508 256 69
076-122 56 69

Jämställdhetsmyndighetens stödtelefon
020-39 00 00

Olika aktörers ansvar i detta steg

 • Socialtjänsten kan utse en särskild kontaktperson med uppgift att hjälpa den enskilde och individens närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det (3 kap. 6 b § första stycket SoL).
 • Följer upp planering och insatser. Detta dokumenteras och följs upp tillsammans med personen som erbjudits insatser.
 • Om det finns barn med i bilden och det föreligger en vårdnadstvist ger tingsrätten socialtjänsten i uppdrag att genomföra samarbetssamtal, vårdnads-, boende- samt umgängesutredning. När det förekommit våld eller andra övergrepp görs övervägande kring lämpligheten att inleda samarbetssamtal utifrån risk för våld och hot. Beslut om boende, umgänge eller vårdnadsfrågor tas av tingsrätten om inte detta är löst i samarbetssamtalen där avtal har kunnat fastställas i överenskommelse med båda föräldrarna.
 • Tillhandahåller hälso- och sjukvård. Beaktar våldsutsattheten i bemötande, diagnos, behandling och rutiner för kontakt med anhöriga.
 • Vid behov, upprättar ansökan om kontaktförbud.
 • Bedriver utredning inom ramen för förundersökningen genom bland annat förhör, spaning och säkring av teknisk bevisning.
 • Om polisen är förundersökningsledare. Ansöker om målsägandebiträde eller särskild företrädare, samt eventuell tidsbegränsat uppehållstillstånd, för att delta i rättsprocess.
 • Beslutar om kontaktförbud.
 • Om åklagaren är förundersökningsledare ansöker de om målsägandebiträde eller särskild företrädare, samt eventuell tidsbegränsat uppehållstillstånd, för att delta i rättsprocess.
 • Beslutar om tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst 6 månader.
 • Handlägger ansökan om asyl.
 • Förmedlar ansökan om att delta i Återvändandeprogrammet till IOM och har kontinuerlig kontakt för att förbereda återvändandet.
 • Tar emot ansökningshandlingar om deltagande i Återvändandeprogrammet.
 • Förbereder och genomför återvändande och återintegrering i samarbete med IOM:s lokala kontor samt andra etablerade aktörer i det land som den utsatta ska återvända till.

Om den utsatta inte är folkbokförd i Sverige har Sverige som destinationsland ett ansvar för att stödja den utsatta i återvändandet och återintegreringen i hemlandet, även om det är ett EU-land. Återvändandet ska vara tryggt, värdigt och hållbart. Sveriges stöd sker genom finansiering av Återvändandeprogrammet Människohandel-Prostitution (ÅMP) som genomförs av Internationella migrationsorganisationens (IOM) kontor i Finland. Det är regionkoordinator och IOM Finland som i samråd bestämmer om vem som kan ingå i programmet.