Ge inledande stöd vid sexuellt våld

Det inledande stödet innebär att under de första veckorna efter upptäckt och direkta skyddsåtgärder säkerställa att den som är utsatt får rätt stöd, fortsatt skydd och sätts i kontakt med rätt myndigheter och aktörer.

Konsultativt stöd för yrkesverksamma

Kvinnofridslinjen
020-50 50 50
För dig som möter våldsutsatta kvinnor | Kvinnofridslinjen

Olika aktörers ansvar i detta steg

 • När en orosanmälan för barn inkommer ska en skyddsbedömning göras samma dag eller senast dagen efter.
 • Gör bedömning om behovet av skydd av barn, och fattar vid behov beslut om omedelbart omhändertagande, enligt LVU § 6,  i det akuta skedet.
 • Inleder utredning om barnets behov av stöd och skydd vid misstanke om barn kan ha utsatts för eller bevittnat våld, enligt HSLF-FS 2022:39. Utreder behov och beslutar om insatser till den utsatta, både barn och vuxna.
 • Gör en riskbedömning för fortsatt våld samt behov av skydd för barn och vuxna.
 • Fattar beslut om placering, till exempel skyddat boende och/eller andra akuta insatser. Utreder behov och beslutar om insatser till den utsatta, både barn och vuxna.
 • Om det finns behov av att samordna stöd från socialtjänst och hälso- och sjukvård ska en samordnad individuell planering (SIP) påbörjas, förutsatt att personen samtycker till det.
 • Tillhandahåller hälso-och sjukvård. Beaktar våldsutsattheten i bemötande, diagnos, behandling och rutiner för kontakt med anhöriga.
 • Om behov finns påbörja arbetet med en samordnad individuell plan (SIP). Samverkar med socialtjänsten om samtycke till samverkan finns från patient.
 • Gör orosanmälan om det finns barn i hushållet där det förekommer våld, eller om ett barn själv är utsatt.
 • Dokumenterar skador och tecken på våld. Använder skyddade sökord i journalföringen.
 • Skriver rättsintyg, eller gör journal eller andra relevanta handlingar tillgängliga på begäran av åklagare eller polis.
 • Om polisen är förundersökningsledare. Ansöker om målsägandebiträde eller särskild företrädare, samt eventuell tidsbegränsat uppehållstillstånd.
 • Informerar den utsatta om rätt till stöd i rättsprocessen.
 • Informerar den utsatta om rättigheten att få information om vad som händer i utredningen.
 • Om åklagaren är förundersökningsledare. Ansöker om målsägandebiträde eller särskild företrädare, samt eventuell tidsbegränsat uppehållstillstånd, för att delta i rättsprocess.

Skapa en samordnad individuell plan, SIP

I det här skedet behöver man få en överblick av den utsattas individuella behov. När det finns ett behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård har kommunen och regionen en skyldighet att göra en samordnad individuell plan, en så kallad SIP, förutsatt att den enskilde ger sitt samtycke. Så fort som möjligt, inom några dagar, bör alla aktörer och den utsatta kallas till ett möte för att besluta om:

 • Vilka insatser behöver göras?
 • Vem ansvarar för att göra dem?
 • Hur ska uppföljningen se ut?

Aktörer som kan vara relevanta att ha med är

 • Försäkringskassan
 • Arbetsförmedlingen
 • Polisen
 • Skolan

Läs mer om samordnad individuell plan.

Du ska alltid göra en orosanmälan om det finns barn med i bilden. Det behöver inte vara personens egna barn och det gäller både om de bor på adressen heltid eller viss tid. Du har även möjlighet att göra en orosanmälan om kvinnan är gravid. Läs mer om orosanmälan >>

Om den utsatta är i behov av ett kontaktförbud kan flera aktörer ansöka om detta. Vem som ansöker ser olika ut från fall till fall. Normalt inleds ett ärende om kontaktförbud genom att den utsatta själv begär kontaktförbud hos Polismyndigheten som Åklagarmyndigheten sedan i sin tur beslutar om. Läs mer om kontaktförbud här >>

Om den utsatta har hemvist i ett annat land bör förundersökningsledaren ansöka om tidsbegränsat uppehållstillstånd, först om 30 dagar för att ge den utsatta betänketid om den vill delta i rättsprocessen. Om den utsatta bestämmer sig för att delta ska förundersökningsledaren ansökan om ett längre tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst sex månader. Läs mer om tidsbegränsat uppehållstillstånd här >>