Ge stöd i rättsprocessen vid våld i nära relationer

Det är viktigt att överblicka olika aktörers ansvarsområden genom utredning och eventuellt rättegång och se till att den målsägande har det stöd och skydd som den har rätt till.

Konsultativt stöd för yrkesverksamma

Kvinnofridslinjen
020-50 50 50
För dig som möter våldsutsatta kvinnor | Kvinnofridslinjen

Olika aktörers ansvar i detta steg​

 • Bedriver utredning inom ramen för förundersökningen genom bland annat förhör, spaning och säkring av teknisk bevisning.
 • Åklagaren leder förundersökningen, fattar beslut om åtal ska väckas eller inte, samt företräder staten vid rättsprocessen i domstol.
 • Hjälper brottsutsatta inför rättegången genom att medverka vid förhör.
 • Hjälper till med yrkanden om skadestånd under rättegång.
 • Önskemål om byte av målsägandebiträde ställs direkt till tingsrätten av den utsatta.
 • Kostnad för målsägandebiträde stannar på staten.
 • Har rätt att bryta mot tystnadsplikten och svara på frågor från polis, åklagare eller domstol om brottet eller brotten är så allvarliga att de kan ge ett straff på minst ett års fängelse.
 • Utfärdar rättsintyg på begäran av polis eller åklagare i samband med brottsutredning eller rättegång.
 • Legitimerad sjukvårdspersonal har vittnesplikt men har i vissa fall rätt att avstå från att vittna (36:5 i rättegångsbalken).
 • Har möjlighet (men inte skyldighet) att bryta sekretessen och på egen hand göra en polisanmälan om de får kännedom om brott som kan ge minst ett års fängelse eller försök till brott som kan ge minst två års fängelse. Exempel på sådana brott är tex mord, dråp, våldtäkt och grov misshandel.
 • Har skyldighet att svara på frågor från polis och åklagare avseende brott av den art som nämns i punkten ovan.
 • Bör kontakta vårdverksamhetens jurister för att få vägledning i hur man ska agera i det specifika fallet.

Förberedelse är viktigt

En rättsprocess kan vara påfrestande för den utsatta. Ofta måste den utsatta svara på privata frågor och prata om saker som den kanske har försökt lämnat bakom sig. Därför är det viktigt att alla bemöter den utsatta med respekt och informerar om varför man gör som man gör. Ge därför alltid den utsatta möjlighet att förstå och förbereda sig inför förundersökning och rättegång.

Hos Nationellt Centrum för Kvinnofrid kan du ta del av en beskrivning av rättsprocessen steg för steg.

Barnfridsbrottet innebär att det är straffbart att utsätta barn för att bevittna brott i nära relation (både den som utövar våld och den som utsätts ska vara närstående eller tidigare närstående till barnet). Ett barn som bevittnar våld är nu målsägande och har då rätt till målsägandebiträde och skadestånd. Läs mer om Barnfridsbrottet här.

För att underlätta för den utsatta kan en stödperson vara till stor hjälp. Socialtjänstens kuratorer kan vara behjälpliga likväl olika civilsamhällesorganisationer. Stödpersonen kan exempelvis följa med till förhör och vara med i rätten som stöd.