Ge akut skydd vid prostitution

Konsultativt stöd för yrkesverksamma

Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel i Stockholms län

Jenny Selenius (Barn & unga)
jenny.selenius@stockholm.se
08-508 437 26
076-124 37 26

Elisabet Lundqvist (Vuxna)
elisabet.lundqvist@stockholm.se
08-508 256 69
076-122 56 69

Jämställdhetsmyndighetens stödtelefon
020-39 00 00

Olika aktörers ansvar i detta steg

 • När en orosanmälan för barn inkommer ska en skyddsbedömning göras samma dag eller senast dagen efter.
 • Gör bedömning om behovet av skydd av barn, och fattar vid behov beslut om omedelbart omhändertagande, enligt § 6 LVU, i det akuta skedet.
 • Inleder utredning om misstanke om barn kan ha utsatts eller bevittnat våld, enligt HSLF-FS 2022:39.
 • Gör en riskbedömning för fortsatt utsatthet samt behov av skydd för barn och vuxna.
 • Fattar beslut om placering, till exempel skyddat boende och/eller andra akuta insatser.
 • Tillhandahåller akut hälso-och sjukvård. Beaktar våldsutsattheten i bemötande, diagnos, behandling och rutiner för kontakt med anhöriga.
 • Gör orosanmälan om det finns barn med i bilden, eller om ett barn själv är utsatt.
 • Dokumenterar skador och tecken på våld. Använder skyddade sökord i journalföringen.
 • Dokumenterar skador från sexuellt våld med hjälp av spårsäkringssatsen från NCK.
 • Informerar patienten om möjligheten till stöd och hjälp från socialtjänsten och kontakt med frivilligorganisationer.
 • Hjälper patienten att komma i kontakt med socialtjänst/socialjour, om patienten samtycker till det.
 • Ingriper mot pågående brott vid larmsamtal till 112.
 • Informerar den utsatta om rättighet till målsägandebiträde, kontaktförbud, eventuellt tidsbegränsat uppehållstillstånd, m.m.
 • Informerar den utsatta om möjligheten att ha kontakt med regionkoordinator.
 • Gör en individuell skyddsbedömning, och om större skyddsbehov föreligger överlämnas ärendet till BOPS.
 • Om Polisen är förundersökningsledare. Ansöker om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd bland annat om det behövs för att förundersökning eller huvudförhandling ska kunna genomföras.
 • Om Polisen är förundersökningsledare. Ansöker om målsägandebiträde.
 • Beställer rättsintyg, journal eller andra relevanta handlingar hos den aktör som har behörighet att undersöka och dokumentera eventuella skador.
 • Gör anmälan om oro för barn till socialtjänst.
 • Kontaktar regionkoordinatorn om det finns behov av akut skydd av barn och vuxna.
 • Om åklagaren är förundersökningsledare. Ansöker om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd bland annat om det behövs för att förundersökning eller huvudförhandling ska kunna genomföras.
 • Om åklagaren är förundersökningsledare. Ansöker om målsägandebiträde.
 • Beställer rättsintyg, journal eller andra relevanta handlingar hos den aktör som har behörighet att undersöka och dokumentera eventuella skador.
 • Beslutar om tidsbegränsat uppehållstillstånd.
 • Säkerställer att den utsatta får kontakt med socialtjänst för att få akuta behov av skydd och stöd tillgodosedda.
 • Koordinerar stödinsatser mellan olika aktörer.
 • Om behov finns, Informerar om möjlighet till tidsbegränsat uppehållstillstånd, för att besluta om den utsatta vill delta i utredningen och sedan en längre period för att delta i förundersökning och huvudförhandling.

När en person som befinner sig i prostitution upptäckts kan akuta behov av skydd och vård behöva tillgodoses. För att säkerställa detta behöver socialtjänst, polis och i vissa fall hälso­ och sjukvård kopplas in. Detta steg avser åtgärder de första timmarna eller dygnet efter upptäckten.

De mest akuta situationerna är minderåriga eller personer som är tvingade till prostitution (se avsnittet om människohandel). De ska ges omedelbar hjälp. I övriga fall kan det vara så att personen i fråga inte vill ha hjälp, utan att den akuta insatsen handlar om att visa på fördelarna med att få hjälp.

Plats på skyddat boende

För att ordna ett skyddat boende behöver socialtjänsten kontaktas, är det efter kontorstid kontaktas socialjouren, i den kommun den våldsutsatta är folkbokförd. Ring kommunens växel för att komma till socialtjänsten under kontorstid.

Om den våldsutsatta ändrar sig och inte vill ta steget vid det här tillfället, har personen rätt att återkomma om skydd vid ett senare tillfälle.

Det är individens behov av skydd och stöd som ska styra val av placeringsform, var den utsatta blir placerad och inte till exempel kostnaden för en placering.

Om det finns barn med i bilden finns det en skyldighet att anmäla ärendet till socialtjänsten i den kommun den utsatta är folkbokförd. Där görs vidare bedömningar kring vilka insatser som ska sättas in. Ibland kan det bli aktuellt med omedelbart omhändertagande. Socialtjänsten placerar då barnet eller barnen i ett annat boende, till exempel ett jourhem. Inom en vecka från omhändertagandet ska socialtjänsten ha gjort en ansökan om detta hos förvaltningsrätten.

Du ska alltid göra en orosanmälan om ett barn är utsatt. Läs mer om orosanmälan >>

Om den utsatta är i behov av ett kontaktförbud kan flera aktörer ansöka om detta. Vem som ansöker ser olika ut från fall till fall. Normalt inleds ett ärende om kontaktförbud genom att den utsatta själv begär kontaktförbud hos Polismyndigheten som Åklagarmyndigheten sedan i sin tur beslutar om. Läs mer om kontaktförbud här >>

Om den utsatta är vuxen och har hemvist i ett annat land bör förundersökningsledaren ansöka om tidsbegränsat uppehållstillstånd, först om 30 dagar för att ge den utsatta betänketid om den vill delta i rättsprocessen. Om den utsatta bestämmer sig för att delta ska förundersökningsledaren ansöka om ett längre tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst sex månader. Läs mer tidsbegränsat uppehållstillstånd här >>