2021 års konferens

Tema: Att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare.

Årets konferens genomfördes den 26 november på Folkets hus i Stockholm. På grund av pandemin fick endast ett begränsat antal deltagare möjlighet att vara där på plats. För de som inte fick plats att delta på konferensen sändes samtliga föreläsningar i plenum även digitalt.

Program för konferensen

Filmade föreläsningar

Nedan kan ni se de föreläsningar som sändes digitalt. Textningen kan slås på och av i spelaren utifrån behov.

Samordningsförbunden och MIA Vidare ställer systematiskt sju frågor om våld

Samordningsförbunden utgör en struktur för samverkan mellan kommun, region, Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Nationellt Nätverk för Samordningsförbund (NNS) har sedan 2019 haft regeringsuppdraget att arbeta för ökad upptäckt av våld. Föreläsningen fokuserar på det arbete med att upptäcka våld som görs av samordningsförbund i Stockholms län.
 
Medverkande: Kristoffer Zetterberg, utredare ESF-projektet MIA Vidare, Anna Lexenius, förbundschef Samordningsförbundet Östra Södertörn och Helena Bajo, kommunikatör för MIA Vidare

Att prata om våld på BVC

Barnhälsovården har genomfört pilot- och randomiserade studier där arbetssätt utvecklats och jämförelser gjorts mellan att ställa frågor om våld på rutin eller vid misstanke. Baserat på forskningsresultaten har Barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm under 2021 påbörjat implementeringen av att rutinmässigt informera och ställa frågor om våld till föräldrar på BVC.

Medverkande: Lene Lindberg, leg psykolog och docent, Anna Fröjlinger, vårdutvecklare samt Malin Bergström, leg psykolog och docent

Att identifiera äldres våldsutsatthet med stöd av REAGERA-S

Stockholms stad testar verktyget REAGERA-S i sju av sina stadsdelar. Verktyget är ett stöd för att strukturerat ställa frågor om våldsutsatthet till äldre.

Medverkande: Jenny Norling, Stockholms stad, Viktoria Cibic, Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Ida Goliath, utredare och docent, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Våldsprevention i förskolan

I Sigtuna kommun genomförs ett pilotprojekt som syftar till att öka kunskapen om våld hos personal i förskolan, uppmärksamma våldsutsatta barn tidigt, öka kunskapen om kommunens våldspreventiva stöd, utveckla föräldraskapsstödet och fördjupa samverkan kring barn som upplever våld.

Medverkande: Maria Agostino och Terese Dyrén, Individ- och omsorgsförvaltningen, Sigtuna kommun och Kerstin Alksten, Kommunledningskontoret, Sigtuna kommun.

Sollentuna kommuns arbete för att ställa frågor om våld

Sollentuna kommun har arbetat med att ställa frågor om våld inom socialtjänsten. Frågor ställs både om att bli utsatt för våld och att utsätta någon för våld i nära relation. Kommunen har utvecklat fler arbetssätt för att underlägga och stötta det praktiska arbetet med att ställa frågor om våld som en del av det löpande arbetet.

Medverkande: Karin Adaszak, relationsvåldssamordnare Sollentuna kommun, och Anders Thunholm, kurator på enheten för föräldrastöd Sollentuna kommun

Barnskyddsteamet – att uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck i samtal med barn

Barnskyddsteamet har arbetat med att utveckla sitt bemötande och samtal med barn för att bättre uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck bland de barn som kommer till barnahus. 

Medverkande: Catharina Ahlsten och Ceklin Eser-Persson, Barnskyddsteamet Region Stockholm

SKR:s stödmaterial för chefer vid våld i nära relation

Att utsättas för våld av en närstående kan få stora konsekvenser för en persons arbetsförmåga och kan vara en dold orsak till ohälsa och hög sjukfrånvaro. Chefer kan vara ett stort stöd för den som är eller har varit våldsutsatt. SKR har tagit fram ett webbaserat stödmaterial för hur arbetsgivare kan upptäcka våldsutsatta medarbetare och stödja utsatta att få rätt hjälp.


Medverkande: Sofie Tenser, handläggare kvinnofrid SKR

Kunskap är en förutsättning för att upptäcka

En presentation av befintliga webbkurser för att öka kunskapen om olika former av våld.

Medverkande: Maria Billinger, utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholm