Våld i nära relationer

Våldet kan bestå av:
  • Fysiskt – bli knuffad, fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad.
  • Psykiskt – bli direkt eller indirekt hotad, bli förlöjligad, våld eller hot mot husdjur.
  • Sexuellt – våldtäkt eller tvingas delta eller bevittna olika former av sexuella handlingar utan samtycke.
  • Materiell eller ekonomisk utsatthet som förstörda tillgångar eller ofrivilliga avtal.
  • Vanvård eller försummelse (kan innehålla exempelvis undanhållande av hjälpmedel, mediciner med mera) av personer som är beroende av andras omvårdnad.

Särskilt sårbara grupper

En grupp kan beskrivas som särskilt sårbar för våld av olika anledningar. Det kan handla om att gruppen är utsatt i särskilt hög grad, eller att brotten ger upphov till särskilt allvarliga konsekvenser för den som utsätts. Men också att man inte har resurser eller möjligheter att förändra sin situation eller göra den känd. Den särskilda sårbarheten kan till exempel handla om att personen är starkt beroende av stöd och hjälp, ibland från sina närstående. Exempelvis kan en kvinna med hörselnedsättning vara beroende av sin partner för att kommunicera med myndigheter om hjälpmedel inte gjorts tillgängliga.

Vilket steg gäller situationen?

Illustration till utsattheten "Våld i nära relationer" föreställande en man som skriker åt en annan man. I bakgrunden syns en kvinna som håller om ett barn.