Myndigheter som deltar

För att lösa den komplexa samhällsutmaning som våldet utgör, krävs att alla delar av samhället engagerar sig för förändring. Operation Kvinnofrid är därför en samverkansplattform där flera myndigheter arbetar tillsammans för att förebygga och bekämpa våld. De myndigheter som deltar i plattformen är: 

Länsstyrelsen Stockholm logotyp

Ett regionalt samordningsansvar

Länsstyrelserna har från och med 2018 ett särskilt regeringsuppdrag att stödja genomförande och upp följning av regeringens nationella strategi för att före bygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017–2026. Uppdraget syftar till att förebygga våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation. I uppdraget ingår bland annat att främja samverkan mellan länets olika aktörer och att bidra med kunskaps- och metodstöd. 

 

Polisens logotyp

Minska brottslighet och öka trygghet 

Polisens uppgift är att minska brottslighet och öka människors trygghet. Genom brottsförebyggande arbete ska färre brott begås och polisen ska verka för att fler brott klaras upp. Bland annat ingår det i Polisens uppdrag att leda brottsutredningar och att skydda och informera den våldsutsatta. 

 

Kriminalvårdens logotyp

 

Verkställa straff och föreslå påföljd

Kriminalvårdens uppgift är i första hand att verkställa utdömda straff. Bland annat utför Kriminalvården personutredningar för att kunna föreslå en lämplig påföljd och de erbjuder behandlingsprogram inom partnervåld och sexualbrott för att förebygga återfall.

 

Logotyp Region Stockholm

God och jämlik vård

Region Stockholms största verksamhetsområde är hälso- och sjukvård. Region Stockholm ansvarar för att länets invånare får den hälso- och sjukvård och tand vård de behöver. Verksamheten omfattar allt från sjukvård och hälsofrämjande arbete till forskning, utbildning och utveckling. Bland annat ansvarar Region Stockholm för att fastställa rutiner för att upptäcka våld och omhänderta våldsutsatta vuxna och barn, samt uppmuntra den våldsutsatta att polisanmäla. 

 

Logotyp Storsthlm

Kommuner i samverkan 

Storsthlm är ett förbund som samordnar samtliga kommuner i Stockholms län. Syftet är att stödja och utveckla det kommunala självstyret inom länet, att tillvarata kommunernas intressen, främja samverkan mellan kommunerna och att hjälpa kommunerna nå sina mål om välfärd och service för medborgarna. Inom Operation Kvinnofrid bidrar Storsthlm med det kommunala perspektivet i det länsgemensamma arbetet. 

 

Logotyp Stockholms stad

Hemvist för hälften av länets befolkning 

Stockholms stad ingår i nuläget som enda kommun i länssamarbetet. Stockholms stad har inte regionalt ansvar men om fattar befolkningsmässigt häften av länet. Stockholms stads roll i länssamarbetet är till stor del att bevaka det kommunala perspektivet samt att bidra med särskilda åtgärder i det regionala strategi- och handlingsplansarbetet.