Definition av våld

Våld är ett begrepp som kan innefatta många saker och tar sig olika uttryck. Det våld som avses i strategin är bredare än det som innefattas av brottsbalkens bestämmelser och har fokus på våld som sker i nära relation.

Strategin är könsneutral och gäller för alla åldrar oavsett kön eller könsidentitet. Den våldsdefinition som används är den norske psykologen Per Isdals definition (1):

”Våld är en handling riktad mot en person som genom denna handling skadar, smärtar eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.”

Våldsformerna brukar delas in i

 • Fysiskt våld
  Exempelvis örfilar, dra i håret, knuffa, hålla fast, sparkar, slag mot kroppen, stryptag med mera)
 • Psykiskt våld
  Hot, kontroll, kränkande och nedsättande ord). Här ingår även latent våld (att leva under risk för nytt våld)
 • Sexuellt våld
  Påtvingade sexuella handlingar, våldtäkt)
 • Materiellt våld
  Förstöra inredning, dagböcker, foton med mera)
 • Ekonomiskt våld
  Tvingas skriva under handlingar, får ej förfoga över egen ekonomi)
 • Försummelse
  Gäller främst äldre och personer med funktionsnedsättning och handlar om att medvetet ge felaktig medicinering, bristande hygien, lämna utan tillsyn med mera).

Kännetecken på våld i nära relationer

Våld i nära relationer handlar om olika typer av våld som kan förekomma mellan personer som har en nära relation till varandra. Våldet sker inom heterosexuella och samkönade relationer samt inom syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer (2).

Vem som kan betraktas som närstående kan variera från fall till fall beroende på vilka familje- och levnadsförhållanden som råder i det enskilda fallet (3).

Det som är speciellt med våld i nära relationer är att den utsatta har en nära relation och ofta starka emotionella band till våldsutövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott.

Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets hem och varierar i allvarlighetsgrad och frekvens. Ofta blir våldet allvarligare ju längre relationen pågår. Kontroll och maktbehov är den yttersta drivkraften bakom utövandet av våld i nära relationer. Genom fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt våld kontrolleras offrets beteende och handlingsfrihet (2).

Både män och kvinnor utsätts för våld, men våldsutsattheten ser olika ut. Det är vanligare att kvinnor utsätts för grovt och upprepat våld i nära relationer, av en partner eller en före detta partner än att män gör det. När män utsätts för våld är gärningspersonen oftast okänd och brottet sker oftare på en allmän plats (3).

Definition av barnmisshandel

I FN:s barnrättskommitté används som beteckning för våld mot barn alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande av barn.

I SOU 2001:72 Barnmisshandel – att förebygga och åtgärda (4), definieras misshandel mot barn på följande sätt: Barnmisshandel är, när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov.

Referenser

 1. Isdal, P (2001) Meningen med våld. Gothia.
 2. Nationellt centrum för Kvinnofrids hemsida (2015) – www.nck.uu.se
 3. Socialstyrelsen (2014) Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. Stockholm.
 4. SOU 2001:72 Barnmisshandel – att förebygga och åtgärda.