Publikationer

Här hittar du en sammanställning av olika publikationer.

Regional lägesrapport 2020 – lägesrapport för strategi och handlingsplan för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län

Lägesrapporten 2020 är den första i sitt slag och en första uppföljning av ”Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026” samt ”Handlingsplan till strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2022”.

Ladda ner publikation som pdf

Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020-2026

Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm har enats kring en strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län. Strategin är en revidering av den tidigare framtagna regionala strategin för att motverka våld i nära relation, 2016–2020 och har anpassats till internationella och nationella mål utifrån länets förutsättningar.

Ladda ner publikation som pdf

Handlingsplan till strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020-2022

Handlingsplanen är en del av Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026. Den innehåller åtgärder för att uppnå de åtta regionala målen och avser strategiperiodens tre första år (2020–2022).

Ladda ner publikation som pdf

Bilaga 1 – Indikatorer

Indikatorer för att följa upp de strategiska målsättningarna i Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020-2026. 

Avsiktsförklaring Operation Kvinnofrid - länssamarbete mot våld

Syftet med avsiktsförklaringen är att med ett gemensamt förhållningssätt etablera:

  • tydliga strukturer för konstruktivt samarbete och effektiv informationshantering.
  • en effektiv användning av resurser och kompetens.
  • tydliga förutsättningar och krav för deltagande i länssamarbetet.

Strategi för att motverka våld i nära relationer 2016-2020

Omslag strategi 2020

Strategin är framtagen i samverkan på uppdrag av Operation Kvinnofrids styrgrupp och är ett led i att omsätta länets långsiktiga effektmål att ingen i Stockholms län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer.

Lägesredovisning 2013

Lägesredovisning - myndigheters och organisationers arbete mot våld i nära relationer i Stockholms län, hösten 2013. Den syftar till att belysa myndigheternas gemensamma utvecklingsområden och utmaningar i länet och den utgör grunden för den regionala myndighetsgemensamma strategin för arbetet mot våld i nära relationer 2020.